’t Was maar een IDEA

Het is niet omdat rond de pr-achtergrond van een boek een fikse rel ontstaat dat het daarom per definitie een goed boek zou zijn. Of een slecht. Het kan ook gewoon een teleurstellend boek zijn, omdat het niet beantwoordt aan de opgeklopte verwachtingen. Dat is het droeve lot geworden van De weg naar democratie: een fascinerend idee als uitgangspunt, maar vervolgens te oppervlakkig uitgewerkt om wetenschappelijk te zijn, en te braaf om voor kritische journalistiek te kunnen doorgaan. Dat is bijzonder jammer, én van het puike idee, én van het ‘bangelijk’ vele geld dat er tegenaan is gegooid. 

Het loont zeker de moeite dat idee van naderbij te bekijken. Of liever: het IDEA dat dit boek schraagt.

Dat letterwoord staat namelijk voor een internationaal instituut met hoofdzetel in Stockholm en de Zweedse regering als belangrijkste financier. Voluit heet het: (International) Institute for Democracy and Electoral Assistance: een intergouvernementele organisatie die wereldwijd democratische instellingen ondersteunt. Hoe die nobele doelstelling wordt aangepakt wil IDEA graag samenvatten in het begin van het boek. De bekoring is groot om die tekst integraal te citeren (ook vanwege wat verderop ter sprake komt) maar dat zou te ver leiden. 

Het is in elk geval een fascinerend idee om een uitgelezen gezelschap mensen aan het woord te laten die een belangrijke of zelfs cruciale rol hebben gespeeld in de (min of meer) geweldloze overgang van een dictatoriaal naar een (min of meer) democratisch regime. ‘Wereldleiders’ is wellicht een te vleiende omschrijving, maar als die mensen uitvoerig  terugblikken op de ’transitie’ dan kan iedereen daaruit wel wat leren. En hopelijk vooral andere democraten die tegen een dictatoriaal regime moeten opboksen. Hoop doet leven; inzichten helpen overleven. 

Terugblik

Concreet komen in dit boek dertien voormalige presidenten en premiers van negen landen aan het woord, die een transitie naar democratie hielpen verwezenlijken in Brazilië, Chili, Mexico, Ghana, Zuid-Afrika, de Filippijnen, Indonesië, Polen en Spanje. Terecht heeft ook een vergelijkend hoofdstuk over de rol van vrouwenactivisten een plaats gekregen. 

De opsomming maakt duidelijk dat het om erg uiteenlopende uitgangssituaties ging. Maar het opzet van de beide samenstellers was uiteraard om te onderzoeken wat uit een vergelijking van zo’n verschillende situaties kan worden geleerd, want dàt is dan van algemene waarde. Daarom hebben zij er goed aan gedaan niet met een stroeve vragenlijst te werken, maar in diepte-interviews toch bepaalde vragen en thema’s systematisch aan bod te brengen. 

Want hoe interessant ook elk individueel beeld mag zijn, het is de ’transversale’ lectuur van die uiteenlopende verhalen die deze verkenning zo uitzonderlijk maken. 

Nu ja, uitzonderlijk … Het klopt allicht wel dat nooit eerder diepte-interviews met zoveel cruciale spelers in één publicatie werden samengebracht, telkens voorzien van een rudimentaire situatieschets en ’tijdlijn’, en afgerond met een opstel waarin de samenstellers proberen duidelijk te maken wat uit een vergelijking van die gevallen te leren valt voor andere situaties. Die aanpak had (mede dankzij de indrukwekkende financiële middelen die ervoor werden voorzien) een ophefmakend boek kunnen opleveren, dat een ‘klassieker’ had kunnen worden inzake transitieprocessen. 

Quod non, helaas. Dat teleurstellende resultaat is aan drie factoren te wijten. Op de eerste plaats is het ronduit ergerlijk hoe braaf de samenstellers-interviewers zijn gebleven in hun gesprekken. Zij brengen wel (min of meer systematisch) bepaalde vragen te berde, maar laten vervolgens de geïnterviewde aan het woord zonder kritisch op de antwoorden in te gaan. Aangezien de gesprekspartners de garantie hadden gekregen dat ze de tekst konden nalezen vooraleer hij zou gepubliceerd worden was een voorzichtige aanpak onvermijdelijk; anders was er wellicht helemaal geen boek geweest.  Dat is een probleem dat elke ernstige journalist kent. Maar eigenlijk zouden deze ‘staatslieden’ – die toch allemaal ooit serieus hun nek hebben uitgestoken – het gewoon beledigend moeten vinden dat ze met zoveel schroom worden bejegend. Want als de diplomatieke bekommernis elke kritische vraag én navraag verdringt, wordt zelfs een weinig veeleisende lezer kregelig. Als zelfrechtvaardiging, zoutloos feitenrelaas en anecdotiek gaan overheersen worden de opeenvolgende verhalen niet alleen minder interessant maar vooral ook minder leerrijk. Terwijl dat officieel toch het opzet was… 

Beperkt leerrijk

Hetzelfde geldt voor de algemene conclusies die de samenstellers proberen te distilleren uit de vergelijking van zo uiteenlopende concrete histories. Wie uit sterk verschillende processen lessen wil trekken die ook in andere situaties nuttig kunnen zijn, moet er zich terdege voor hoeden niet in algemeenheden te vervallen die weinig meer zijn dan evidenties. Dat je als opponent van een regime coalities moet smeden met andere opponenten, dat je gebruik moet maken van onenigheden binnen het heersende regime, dat druk van buitenuit een grote – maar zelden beslissende – rol kan spelen, dat de transitie staat of valt met (tenminste een voldoende mate van) controle over de strijdkrachten, de veilgheids- en politiediensten … Om dat te begrijpen heb je, eerlijk gezegd, geen Patricio Aylwin (Chili) of Felipe Gonzalez (Spanje) nodig. 

Hoe het nieuwe, min of meer gedemocratiseerde regime vervolgens het hoofd moet bieden aan de sociaaleconomische problemen die zich ondertussen hebben opgehoopt, dat is een ander paar mouwen. En daar zit de derde tekortkoming van dit boek. Transitie wordt hier zeer formeel bekeken : hoe kan binnen het juridische kader van het heersende regime een overgang worden bewerkstelligd naar een meer gedemocratiseerd regime.

Het formele, constitutionele aspect komt uitvoerig aan bod; aan sociale strijd en economische belangentegenstellingen voor én na de transitie wordt daarentegen betrekkelijk weinig aandacht besteed. De democratie die moet worden tot stand gebracht, uitgebreid of hersteld is een louter formele democratie. Niet minder, niet meer. Voor mensen die nooit vrije verkiezingen hebben gekend – of die zwaar te lijden kregen omdat ze daarvoor opkwamen – betekenen vrije verkiezingen ongetwijfeld een geweldige overwinning. Ze openen een horizont van hoop. Maar wanneer nadien blijkt dat voor de overweldigende meerderheid van de bevolking de transitie geen noemenswaardige lotsverbetering met zich brengt, dan dreigt de hoop te verzuren tot frustratie en wanhoop. Zie ‘Arabische Lente’ …

Bloedeloos

De lezer krijgt trouwens vrij snel de indruk dat voor de auteurs – en vermoedelijk ook voor IDEA – democratie gelijk staat met vrijemarkteconomie. Zij zijn waarachtig niet de eersten die dat beweren; en ‘à la limite’ kan daarover een hartig woordje gediscussieerd worden. Maar als – bijvoorbeeld – de NAFTA (North Atlantic Free Trade Association) wordt aangehaald als instrument voor de democratisering van Mexico wordt het wel erg cynisch.

Indien uit de diverse verhalen (want ‘gevallenstudies’ kan je deze beate interviews echt niet noemen) één essentieel inzicht te halen valt is hetwel dat van een transitie pas sprake kan zijn wanneer bij (tenminste een deel van) de heersende elite het inizcht is gerijpt dat de bestaande toestand niet langer houdbaar is. Dat heeft doorgaans weinig met morele overwegingen te maken maar veeleer met inschatting van de verschuivingen in de krachtverhoudingen op zowel sociaal, economisch, politiek als internationaal vlak. 

Merkwaardig genoeg is dat inzicht trouwens (volgens de gangbare theorieën) ook het scharniermoment bij uitstek in de aanloop naar een revolutie. Daar ligt dan ook ten dele het verschil tussen beide processen. Indien het hervormingsgezinde gedeelte van de heersende elite (doorgaans ook aangepord door buitenlandse factoren) sterk genoeg is om zich aan een herverdeling van de macht te wagen én die door te zetten, is een transitie mogelijk. Indien de hervormingen ’te beperkt en te laat’ komen, kunnen de revolutionairen hun kans wagen. 

In die samenhang verdient ook de kwestie van het individuele leiderschap aandacht. De betekenis daarvan mag zeker niet worden onderschat. Maar het getuigt van weinig sérieux wanneer – zoals in dit boek – alleen dàt aspect wordt beklemtoond in transities, terwijl de betekenis van massale mobilisatie – inclusief onlusten en repressie – nauwelijks aan bod komt. Toegegeven: de schets van negen (min of meer) geslaagde transities hoeft niet persé een vehaal te zijn van bloed en tranen, van ‘goeien en slechten’; maar deze salongesprekken zijn echt wel het andere uiterste. 

Bedenkelijk 

Dát is het: dit is een salonboek, geen handleiding. Voor ernstige historici is het nauwelijks bruikbaar, en enkele anecdootjes veranderen daar niets aan. En dissidenten in andere situaties zullen hier vermoedelijk niets uit leren dat ze als niet zelf hebben ondervonden. Het zou wel heel onvriendelijk zijn dit een volstrekt overbodig boek te noemen. Maar de vraag blijft of de honderdduizenden euro’s die het boek – met name aan promotie – heeft gekost niet beter konden besteed worden aan (dixit IDEA) ‘de versterking én de capaciteit, legitimiteit en geloofwaardigheid van de democratie’. Los van het ruim half miljoen euro voor honoraria en onkostenvergoedingen voor samenstellers en medewerkers, werd (volgens de Zweedse krant Dagens Nyheter) aanvankelijk 126 000 euro uitgetrokken voor een door secretaris-generaal Yves Leterme aangetrokken West-Vlaamse ‘consultant’ die de internationale promotie van het boek zou verzorgen. Toen daar weinig of niets van terecht kwam werd (tegen de zin van Leterme) het contract herzien, en zowel de doelstelling als het bedrag teruggeschroefd. Hoeveel het uiteindelijk is geworden kan u wellicht vernemen bij Koert Debeuf. Als voormalig kopstuk van de CVP-jongeren en later medewerker van Guy Verhofstadt en van de liberale fractie in het Europees Parlement is hij alvast een ervaringsdeskundige inzake transitie …

Een schandaal ? Op zijn minst erg bedenkelijk. Maar dat de vaderlandse gestroomlijnde pers aan een en ander nauwelijks aandacht heeft besteed komt niet echt als een verrassing … 

Tegenwind | Jakobien Huisman

Hardback | Nederlands | Journalistiek

Journalisten Jakobien Huisman, Alain Grootaers en regisseur Mark Sanders ontvingen in Andalucía zes wetenschappers voor een documentaire met zes persoonlijke portretten en een rondetafelgesprek over de coronacrisis, de maatregelen, het beleid, de vaccins, privacy [lees verder...]

Naar de boekpagina

Wheelchair racer | Peter Genyn

Paperback / softback | Nederlands | Sportverhalen

Peter dook als zestienjarige in een ondiepe vijver. Hij brak zijn nek (C6-wervel) en raakte verlamd aan al zijn ledematen. Het leven van Peter zag er plots helemaal anders uit. Hij bleef echter niet bij de pakken zitten. Tijdens zijn revalidatie kwam hij in contact [lees verder...]

Naar de boekpagina

Kindje gezond | Devliegher Tine

Paperback / softback | Nederlands | Gezondheid algemeen

Het gebruik van planten om verzwakte lichaamssystemen te versterken, symptomen te behandelen en het zelfhelend vermogen te stimuleren, is wellicht de oudste vorm van geneeskunde. Mensen vonden het vroeger zeer vanzelfsprekend om natuurlijke geneeskrachtige middelen [lees verder...]

Naar de boekpagina

Number 1 family | Ludo Van Campenhout

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Een boek van, over en voor supporters en sympathisanten van R. Antwerp FC.‘Wij willen de mooiste en de beste zijn, maar met respect’ (Ria Gheysens)‘Antwerp is meer dan voetbal’ (Jakke Van Cauwenbergh)‘Onvergetelijk om door die historische tunnels het [lees verder...]

Naar de boekpagina

Vandaag in de loop der jaren - Luc Pauwels | Luc Pauwels

Hardback | Nederlands | Mens en maatschappij algemeen

Ontdek wat er gebeurde op 1 januari, op uw verjaardag of op die van uw familieleden en collega’s. [lees verder...]

Naar de boekpagina

California Dreaming | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Populaire fiction algemeen

California DreamingWie wil er niet rijk worden en bekendheid verwerven. Een droom die de werkelijkheid overtreft? Is dat niet, waar het bij veel mensen in het leven om draait? Of eindigt de gekoesterde droom in een nachtmerrie?Micky en Dana [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Arthur, Olivia en de alpaca"s | Anne Lefevre

Paperback / softback | Nederlands | Fictie 4-6 jaar

Ontdek de avonturen van de kinderen Arthur en Olivia met hun alpaca’s Volt en Versace. Hun belevenissen zijn spannend, grappig en leerrijk én worden prachtig verteld door Anne Lefevre. De leuke verhaaltjes zijn tegelijkertijd herkenbaar en nieuw. De levensechte [lees verder...]

Naar de boekpagina

Dr. Norton | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Literaire fictie algemeen

Dr. NortonPaul Norton en Victor Bosch zijn boezemvrienden die voor elkaar door het vuur gaan. Als ze tijdens hun studie samen een kamer delen is het elke avond feest. Ze hebben dezelfde voorliefde voor muziek, houden allebei van geintjes en van vrouwen. [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Als je alleen... | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Populaire fiction algemeen

"Als je alleen..." gaat over de levensloop van een vrouw die afstand neemt van haar afkomst en een succesvolle carrière doorloopt. Sonja Plattel is een zelfstandige vrouw die van jongs af aan heeft geleerd om voor zichzelf op te komen en haar eigen zaken te [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Hoe de universele klankhelix Zwarte Piet liet verpieteren, verpoiteren en ver(p)wateren. Maar waar bleef Sinterklaas? | Ans Schapendonk

| Nederlands |

Dit boek dient als HANDBOEK voor scholieren en studenten, voor docenten en iedereen die geïnteresseerd is in de relatie tussen NATUURWETENSCHAPPEN en RELIGIE. Mensen weten niet dat THEOS niet alleen naar GOD verwijst, maar ook naar VOLK. Het begrip GOD komt voort [lees verder...]

Naar de boekpagina

Elsa Beskow klassiekers Pelle"s nieuwe kleren | Elsa Beskov

Hardback | Nederlands | Prentenboeken (<6 jaar)

Pelles lam moet geschoren worden om wol te leveren voor zijn nieuwe kleren. De prenten volgen de wol, via het kaarden, het spinnen, het verven enz. tot Pelles kleren.


In herdruk

De mythe van normaal | Gabor Maté

E-book | Nederlands | Psychologie algemeen

In De mythe van normaal, over trauma, ziekte en heling in een toxische maatschappij ontleedt Gabor Maté de onderliggende oorzaken van onze fysieke en emotionele malaise, en legt hij verbanden tussen ons persoonlijk lijden en de druk van het jachtige [lees verder...]

In stock

Donkertest | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Fictie 15+

DonkertestEen erotisch drieluik waarin de zonde, beginnend met de oerzonde, eindigt in de hel. Geïnspireerd door het Hooiwagen-drieluik van de Nederlandse kunstschilder Jheronimus Bosch.Hoe verhoudt zich de paradijselijke onschuld tot de schuld? [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Een heel bijzondere jongen | Wim Vanlessen

Hardback | Nederlands | Fictie 4-6 jaar

Willem vindt zichzelf heel bijzonder. In zijn hoofd is hij een koning, een wereldberoemde zanger en een acrobaat die als enige ter wereld een tiendubbele salto kan.Maar in zijn omgeving vindt iedereen Willem maar een druktemaker. Waarom kan hij niet gewoon [lees verder...]

In stock

De onttovering van de wereld | Marcel Gauchet

Paperback / softback | Nederlands | Maatschappijgeschiedenis

In dit nu reeds klassieke werk uit 1985 biedt de hedendaagse Franse denker Marcel Gauchet een weids en tegelijk complex panorama van de logische verbanden tussen ontwikkelingen in de religie en ontwikkelingen in de politiek. Beide hebben elkaar door heel de geschiedenis [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Je fluistert in mijn oor | Diane Broeckhoven

Paperback / softback | Nederlands | Waargebeurde verhalen

Op zaterdag 4 mei 2019 fietste Julie Van Espen (23) van haar woonplaats Schilde naar Antwerpen, op weg naar een gezellige avond met haar vriendinnen. Ze kwam nooit aan op haar bestemming, omdat een ontspoord individu haar pad kruiste. Na haar verdwijning zochten [lees verder...]

In stock

De blaadjesdief | Alice Hemming

Hardback | Nederlands | Prentenboeken (<6 jaar)

EEKHOORN IS BOOS! Gisteren zaten er heel veel mooie blaadjes aan zijn boom, maar vandaag? Vandaag zijn er een paar weg! Ze zijn vast gestolen, en dat betekent... DAT ER EEN BLAADJESDIEF RONDLOOPT! Een erg grappig verhaal over een [lees verder...]

In stock

111 legendarische voetbalhelden sinds 1920 | Raf Willems

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

111 LEGENDARISCHE VOETBALHELDEN SINDS 1920Honderd voetballers. Tien keepers. Eén uitzonderlijk fenomeen (Diego Maradona).Wie zijn die honderd beste spelers uit de geschiedenis van het wereldvoetbal. Die tien keepers? Dat uitzonderlijke fenomeen? Dat [lees verder...]

Naar de boekpagina

Talent Hunter | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Literaire fictie algemeen

Talent Hunter Amber Hofman, een succesvolle recruiter is op zoek naar een aantrekkelijke partner, iemand om haar leven mee te delen. Met haar collega Dusty gaat ze in het uitgaansleven van Rotterdam op stap en ontmoet ze Dolf, die zich met zijn filosofisch inzicht [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Bedrijf Bamischijf | Cedric Muchall

Paperback / softback | Nederlands | Management algemeen

Zinniger, leuker en gezonder organiseren vraagt volgens Cedric Muchall en Lennard Toma slechts zes sleutels. Zes V’s. Door die zes aspecten serieus te nemen in je onderneming en ze onderling goed op elkaar af te stemmen, zou elke organisatie leuker [lees verder...]

In stock

Bosuilman Bosuilman | Sven Hardies

Paperback / softback | Nederlands | Strips algemeen

BOSUILMAN 2 – EEN STRIPVERHAAL OVER ROYAL ANTWERP FCNet wanneer iedereen zich bij een anticlimax had neergelegd, zorgt coach Leko voor de perfecte bloemekee. Herbeleef in het boek "Bosuilman 2, seizoen 2019-2020" het interessante verloop van de competitie [lees verder...]

In stock

Terug naar Malpertus | Johan Sanctorum

Paperback / softback | Nederlands | Humor

‘Al lachend zegt de zot zijn waarheid’, luidt de volkswijsheid. Dat klopt. Maar op de Charlie-redactiekantoren hebben ze in 2015 de andere kant van de medaille leren kennen. Zodra humor stout wordt, tegen heilige huisjes schopt of taboes negeert, beseffen we [lees verder...]

In stock

Sloddervos Sloddervos | Dinand Woesthoff

Hardback | Nederlands | Fictie 7-9 jaar

In Sloddervos gaat Rhona op zoek naar de verborgen mythische wereld achter onze werkelijkheid en komt erachter dat die aan het afsterven is. En als die magische wereld van wezens en goden sterft, sterft de aarde en alles wat daarop leeft. Er is er maar een die [lees verder...]

In stock

Aura lezen voor iedereen | Ted Andrews

Paperback / softback | Nederlands | Parapsychologie

Ted AndrewsAura Lezen voor IedereenOver het herkennen en de praktische toepassing van onze persoonlijke aura-krachtvelden Prijs: 13,50 Pagina"s: 128 Bindwijze: Paperback ISBN: 978 90 6378 270 2Auralezen voor iedereen gaat [lees verder...]

In stock

101 misverstanden die je je geld, gezondheid en verstand kosten | Dré de Man

Paperback / softback | Nederlands | Mens en maatschappij algemeen

Einstein zei dat je alles zo eenvoudig mogelijk moet maken – maar niet simpeler. Maar ja, als iets voor Einstein te simpel is, dan is het voor ons nog steeds erg complex. Sinds de dood van Einstein is de wereld er ook alleen maar ingewikkelder op geworden [lees verder...]

Verschenen als POD titel

BIOgenie 6.1 - handleiding (+ cd-rom) | D"HAENINCK LUC

Allerlei | Nederlands | Exacte vakken en informatica ASO (algemeen secundair onderwijs)

Deze handleiding en cd-rom voor de leerkracht bij BIOgenie 6.1 zijn diepgaand uitgewerkt, om tegemoet te komen aan de leerkracht die zijn/haar leerstof grondig wil beheersen en doorgeven. Ze koppelen extra informatiebronnen aan didactisch inzicht.
California dreaming | Iris Pinson

E-book | Nederlands | Populaire fiction algemeen

California Dreaming Wie wil er niet rijk worden en bekendheid verwerven. Een droom die de werkelijkheid overtreft? Is dat niet, waar het bij veel mensen in het leven om draait? Of eindigt de gekoesterde droom in een nachtmerrie? Micky en Dana vormen een ambitieus [lees verder...]Vlaanderen betaalt | Juul Hannes

Paperback / softback | Nederlands | Moderne geschiedenis (1870-heden)

Bij elke discussie over de geldstromen van noord naar zuid duikt de dooddoener op dat de Vlamingen niet moeten zeuren over de miljarden euro die jaarlijks vanuit hun geldbeugel belanden bij de Brusselaars en de Walen. Dit zou een mooi en solidair tegengebaar zijn [lees verder...]

In stock

De fietser op de hei | Peter J. van Koppen

Paperback / softback | Nederlands | Algemene sociale wetenschappen

In augustus 1998 verdween de 11-jarige Nicky Verstappen tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Kort na de vondst van zijn lichaam in een kerstbomenperceel op de hei passeerde een fietser uit Simpelveld. Die fietser, Jos B., werd op 28 januari 2022 door het [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Een dag uit het leven van... Een dag uit het leven van Mathieu van der Poel | Sven Massart

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Zijn overwinning in de Amstel Gold Race was dé dag uit het leven van Mathieu van der Poel. Met een glansprestatie in de Amster Gold Race katapulteerde Mathieu van der Poel zich op 21 april 2019 naar de internationale top van het wielrennen. De jonge Nederlander [lees verder...]

Definitief teruggetrokken

Aandachtige betrokkenheid als pedagogische grondhouding | Lisette Bastiaansen

Hardback | Nederlands | Pedagogiek

Wat bedoelen we als we zeggen dat we aandachtig betrokken zijn bij een kind? En wat is de pedagogische betekenis van die ‘aandachtige betrokkenheid’? In dit boek reikt Lisette Bastiaansen antwoorden aan op vragen over aandacht en betrokkenheid in relatie tot [lees verder...]

In stock

Passie voor de patiënt | Huizing Manon

Paperback / softback | Nederlands | Gezondheid algemeen

��K?a?n?k?e?r?:? ?v?a?n?d?a?a?g? ?w?o?r?d?t? ?e?e?n? ?o?p? ?d?e? ?d?r?i?e? ?m?e?n?s?e?n? ?i?n? ?z?i?j?n? ?o?n?m?i?d?d?e?l?l?i?j?k?e? ?o?m?g?e?v?i?n?g? ?e?r?m?e?e? ?g?e?c?o?n?f?r?o?n?t?e?e?r?d?.? ???N?i?e?m?a?n?d? ?k?a?n? ?o?m? ?d?e?z?e? ?h?a?r?d?e? [lees verder...]

In stock

Meer berichtjes van Edi Clijsters

Flaneren tussen droom en werkelijkheid

Recensie Edi Clijsters - 04/12/2020
Een bekende en terecht gelauwerde schrijver die een novelle wijdt aan een wereldberoemde schrijver en diens menigvuldige incarnaties… Kan dat goed gaan?
De eerste, Antonio Tabucchi: een Italiaan die in de loop der jaren professioneel, affectief en tenslotte ook administratief steeds meer Portugees [lees verder]

Als De Man is in het Plan

Recensie Edi Clijsters - 29/12/2018
De jongste turf van de Nederlandse historicus Jan-Willem Stutje is waarachtig niet de eerste noch de enige biografie van Hendrik de Man (1885-1953). Maar wel de meest volledige en de meest kritische. En bovendien de meest uitdagende, omdat ze doorspekt is met vragen die Stutje zichzelf en de lezer stelt [lees verder]

De natie, de dwarsdenker, Defoort

Recensie Edi Clijsters - 18/12/2018
Historicus Eric Defoort (1943-2016) speelde een kleine tiental jaren een richtinggevende rol in de niet-partijgebonden Vlaamse beweging én in de Vlaams-nationale partijpolitiek. En als het om de natie ging wierp hij zich op als vrijmoedig en talentrijk polemist. Vooral dat aspect wordt – twee jaar [lees verder]

Touwtrekken om ‘de toekomst van het verleden’

Recensie Edi Clijsters - 20/10/2018
De Canvas-reeks Kinderen van de repressie haalde in de herfst van vorig jaar elke week ongeveer een half miljoen kijkers. De reeks was niet alleen succesrijk; ze heeft ook indruk gemaakt, en heel veel reacties losgeweekt, al was dat buiten het bereik van de camera’s. De reeks toonde – vanzelfsprekend [lees verder]

Spot en spijt in de spiegel

Recensie Edi Clijsters - 28/10/2017
Een politieke geschiedenis van België ? Ach, dat is nu eenmaal het soort promo-overdrijving dat een ambitieuze uitgever graag in de mond neemt; een ervaren lezer kijkt daar doorheen. Iets als ‘een tegendraadse kijk op enkele kantelmomenten in de geschiedenis van de ‘communautaire’ [lees verder]

Zwalpend tussen krekel en mier

Recensie Edi Clijsters - 29/11/2016
In de ‘proloog’ tot hun ‘economische geschiedenis van België’ leggen historici Buyst en Smeyers meteen de vinger op de wonde: “België bevindt zich in crisis, zo klinkt het met de regelmaat van een klok. Die klok slaat al honderd jaar hetzelfde uur”. Hoe is zoiets [lees verder]

Lachen om/vanuit Europa

Recensie Edi Clijsters - 31/08/2016
Je hoeft geen zomerhater te zijn om ook in deze tijd van het jaar te genieten van een goed boek, een serieus boek zelfs. Zeker als dat serieuze boek handelt over … de lach. ‘Het grote boek over onze worsteling met ironie’, noemt de uitgever het, maar dat zegt lang niet alles. Het is [lees verder]

Braaf Brusselboek

Recensie Edi Clijsters - 31/07/2016
Brussel, Brussel, en nog eens Brussel. Officieel hoofdstad van het koninkrijk België, van Vlaanderen, van de Franse Gemeenschap, van zichzelf, en – absoluut onofficieel – ook van de Europese Unie. Al meer dan een eeuw lang inzet van felle en uiteenlopende controverses tussen Nederlands- en Franstaligen. [lees verder]

‘Zich laten doodschieten is geen kunst’

Recensie Edi Clijsters - 09/07/2016
Tachtig jaar geleden probeerden Spaanse hogere officieren de democratisch verkozen centrumlinkse regering via een ’traditionele’ staatsgreep aan de kant te schuiven; maar hun pronunciamiento verliep niet volgens plan. In het uiterst gespannen en gewelddadige politieke klimaat dat in Spanje [lees verder]

Gedreven en afgedreven

Recensie Edi Clijsters - 26/06/2016
Van een biografie verwacht je niet dat ze ‘spannend’ is, of ‘ontroerend’. Je mag wel verwachten dat ze de essentiële lotgevallen, ideeën en karaktertrekken van de ‘gebiografeerde’ tot hun recht laat komen. Kortom: dat de figuur waarover het boek gaat, tot leven wordt gebracht.
Dat [lees verder]

Europa als vlucht voorwaarts

Recensie Edi Clijsters - 19/06/2016
Op de lagere school werd (wordt??) het ons al ingelepeld: het legendarische rijk van Karel de Grote (een Belg, uiteraard) werd in 843 opgedeeld tussen zijn drie zonen. Het ‘middenrijk’ (tussen oost en west), van de Noordzee tot Noord-Italië, verviel in vele kleine stukken en werd in de volgende [lees verder]

Sprekende portretten

Recensie Edi Clijsters - 11/06/2016
‘Een great flemish novel zoals die zelden wordt geschreven’ noemt Joël De Ceulaer dit boek. Komend van een notoir scepticus is dat een geweldig compliment, en het is nog verdiend ook. Het boek is een indrukwekkende prestatie: het vervlecht driekwart eeuw eigentijdse geschiedenis (of althans segmenten [lees verder]

0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.