Een halve eeuw ‘drukte’ in galerie De Zwarte Panter

Op 5 december 2018 mocht galerie De Zwarte Panter in Antwerpen precies 50 kaarsjes uitblazen. Onder de bezielende leiding van Adriaan Raemdonck (Pepingen, 1945) overleefde de galerie in die halve eeuw schijnbaar moeiteloos alle heersende trends en -ismen, het postmodernisme voorop. Ook in tijden dat orakelende nitwits de schilderkunst als hopeloos achterhaald beschouwden, bleef Raemdonck met de hem kenmerkende gedrevenheid het pad volgen dat hij al op jonge leeftijd voor zichzelf had uitgestippeld: de schilderkunst tonen en verdedigen.

Grafisch lekkers

Om het jubileum met de nodige luister kracht bij te zetten, publiceerden De Vrienden van de Zwarte Panter vzw een door boekarchitect Thomas Soete bijzonder aantrekkelijk vormgegeven monografie. Daarin beschrijven Dirk Van Duyse en Ruth de Vries gedetailleerd alle grafiekmappen, bibliofiele uitgaven en kunstenaarsmonografieën die in de schoot van De Zwarte Panter tot stand kwamen. Een ruime, representatieve selectie van de in totaal 117 uitgaven is ook afgebeeld. Overgevoelige bibliofielen zijn bij deze gewaarschuwd: langdurige blootstelling aan al dat grafisch lekkers kan de mentale gezondheid ernstige schade toebrengen!

Enkele reis Pepingen-Antwerpen

Schrijvers & schilders: vijftig jaar galerie De Zwarte Panter in druk 1968-2019  verscheen ter gelegenheid van de gelijknamige jubileumtentoonstelling in de historische Nottebohmzaal van de Antwerpse Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, die plaatsvond van 6 december 2018 tot 13 januari 2019. Een meer dan waardige omgeving voor de met veel zorg gemaakte mappen en boeken van de oudste galerie voor hedendaagse kunst in Vlaanderen — alleen de Brusselse galeriehouder Fred Lanzenberg doet beter in België: hij begon zijn galerie in 1966 —, die als geen andere de kruisbestuiving tussen de beeldende kunst en de literatuur als een rode draad in haar werking verweven heeft.

Hoe het zover kwam? Daarvoor maken we een sprong terug in de tijd. De Pajottenlander Adriaan Raemdonck, van jongs af gek van kunst, wil schilder worden en trekt daartoe naar de Antwerpse Academie voor Schone Kunsten. Hij deelt er de schoolbanken met Roger Van Akelijen en Roger Vandaele en leert er in de wandelgangen de grafisch vormgever en kalligraaf Herbert Binneweg kennen — drie kunstenaars met wie hij in de daaropvolgende jaren een belangrijk traject zal afleggen. De Sinjorenstad wordt voortaan Raemdoncks nieuwe biotoop, die hij niet meer zal verlaten.

Oud bordeel

Tijdens de weekends werkt Raemdonck als stagiair-decorbouwer voor de toenmalige BRT. Als hij de aandrang voelt om werk van zijn generatiegenoten tentoon te stellen, huurt hij met het verdiende geld op de hoek van de Wisselstraat en de Oude Beurs voor een prikje het oude bordeel De Zwarte Panter, een naam die hem zo bevalt dat hij hem behoudt. Vandaag klinkt hij élke kunstliefhebber even vertrouwd in de oren als die van Bruegel of Picasso.

Wie de galerie nog nooit heeft betreden, moet wel van Pluto komen. En wie niet weet dat de schilders Jan Cox (1919-1980) en Fred Bervoets (1942) de vaandeldragers van de galerie zijn, kan haast niet anders dan afkomstig zijn uit een vooralsnog onontdekt zwart gat in het heelal. De Zwarte Panter is in de Belgische galeriewereld niet minder dan een instituut, als dat woord tenminste niet keihard botste met de geest van vrijheid die de galerie altijd heeft omgeven.

Middeleeuwse kapel

panterPatrick Auwelaert | Doorbraak.be

Gevel van Galerie De Zwarte Panter

In 1970 krijgt De Zwarte Panter met de steun van de Stad Antwerpen en van het lokale OCMW onderdak in de middeleeuwse kapel van het Sint-Julianusgasthuis in de Hoogstraat 70-72, dat eigendom is van het huidige OCMW Antwerpen.

Door de jaren heen slaagt Raemdonck erin zijn tentoonstellingsruimte gevoelig uit te breiden. In 1979 huurt hij het aan de kapel grenzende winkeltje in de Hoogstraat 74, waardoor de galerie over een uitstalraam beschikt. In 1988 palmt hij de achterbouw en het complex aan de Stoofstraat — een zijstraat van de Hoogstraat — in, en na de restauratiewerken aan het complex in 1996-1997 ook nog de historische kelderruimten onder de achterbouw. Sindsdien beschikt De Zwarte Panter over maar liefst vijf tentoonstellingsruimten, wat Raemdonck toelaat verschillende tentoonstellingen tegelijk te laten plaatsvinden. Eén zaal is weliswaar permanent voorbehouden voor het werk van Fred Bervoets.

Panter Print

Al van bij de start van zijn nieuwe galerie denkt Adriaan Raemdonck eraan drukgrafiek uit te geven, en wel om twee redenen: enerzijds omdat hij het belangrijk vindt de traditie van de drukgrafiek voort te zetten, anderzijds omdat de aankoop van drukgrafiek financieel haalbaar is voor een minder kapitaalkrachtig publiek.

Met het oog daarop schaft hij zich halverwege 1970 een kleine etspers aan, die hij installeert in een ruimte naast de kapel waar later de bar een onderkomen zal vinden. Onder leiding van Roger Van Akelijen, die zich aan de Academie bekwaamde in etsen bij de professoren Anton Van Omme en Jos Hendrickx, ontwikkelt de ruimte zich tot een open atelier en mag elke in de galerie tentoonstellende kunstenaar er naar hartenlust experimenteren. Het etsatelier Panter Print is vanaf dan een feit. In 1974 koopt Raemdonck zelfs nog een tweede, grotere etspers aan.

Panter Pers Atelier

In oktober 1970 al verhuist het etsatelier naar de overkant van de galerie, in de Hoogstraat 69. Daar wordt het stilaan een drukke bedoening, want eind 1971 laat Raemdonck er ook nog een Rapid-zeefdrukpers aanrukken. Roger Vandaele, die als zeefdrukker autodidact is maar door intens experimenteren snel bijleert, komt aan het hoofd te staan van het Panter Pers Atelier. Aanvankelijk is het Raemdoncks bedoeling er alleen gezeefdrukte tentoonstellingsaffiches te laten vervaardigen, maar algauw rijpt bij hem de idee om er ook grafiekmappen en bibliofiele uitgaven te produceren.

Bibliofiele mappen

Met de uitgave van bibliofiele mappen tracht De Zwarte Panter tot een samenwerking te komen tussen beeldend kunstenaars en schrijvers. Fred Bervoets en Marcel van Maele zijn wat dat betreft twee van de meest tot de verbeelding sprekende voorbeelden. Michel Oukhow (1926-1997), historicus, filosoof en graag geziene gast in de galerie, omschrijft hun vriendschapsrelatie als ‘een ontmoeting van gelijkaardige figuren: opstandig zonder revolutionair te zijn, vol bitterheid over het maatschappelijk beleid, sociaal geëngageerd maar zich houdend buiten elk georganiseerd verband’.

Het leidt in 1976 tot de eerste bibliofiele map van beide kunstenaars: In rep en roer. Ze bevat vier etsen van Bervoets en acht handgeschreven gedichten van Van Maele. Met bijna mathematische regelmaat volgen later van beiden nog andere mappen als Tussen krop en keel  (1979), Wimpels en sikkels  (1980), Gebeten door het beest  (1983) en Tijd zat in het gat van de dood  (1985).

‘Aan elke map hangt een verhaal vast’

Andere voorbeelden van ‘kunstenaarskoppels’ van wie De Zwarte Panter bibliofiele mappen uitbrengt, zijn Ysbrant en Remco Campert, Serge Vandercam en Hugo Claus, George Grard en Eddy van Vliet, Nick Andrews en Jeroen Olyslaegers, Michel Buylen en Roger de Neef, en Tom Liekens en Max Temmerman.

Adriaan Raemdonck over de mappen van kunstenaars en schrijvers: ‘Aan elke map hangt voor mij een verhaal vast. Het is ook zo dat het nooit de bedoeling was dat de schrijver of dichter een gedicht of een tekst zou maken bij het beeldend werk. Het zijn aparte teksten die op zichzelf moeten kunnen leven. De schrijver en de schilder waren toch meestal geestesgenoten, die die samenhang ontstond vanzelf…!’

Daarnaast komen er bij De Zwarte Panter ook mappen tot stand van ‘dubbeltalenten’: schrijvers die ook schilderen of grafiek maken en vice versa, en die zowel voor beeld als voor tekst zorgen. Bekende voorbeelden zijn Jan Vanriet, Pjeroo Roobjee, Paul de Vree, Hugo Claus en Marcel van Maele.

‘De Ilias van Homerus’

Bibliofiele mappen maken is groepswerk. Roger Vandaele laat zich dan ook bijstaan door fotografen — in het begin door Bernd Urban, later meestal door Ludo Geysels — en een typograaf. Een van de onbetwiste hoogtepunten in zijn werk als verantwoordelijke van Panter Pers Atelier is De Ilias van Homerus  (1976), een map met veertien zeefdrukken van Jan Cox, met teksten van Philippe Roberts-Jones, Marnix Gijsen, Blanche R. Brown en Cox zelf, drie heldenzangen van de dichter Gerrit Kouwenaar en een blad handgeschreven muziek van componist Renier Van der Velden.

Dat het werk van de grafische ateliers van De Zwarte Panter doorheen de jaren een stijgende waardering geniet, bewijzen enkele belangwekkende overzichtstentoonstellingen: Antwerpse grafiek na 1970  gedrukt in de werkplaatsen van Roger Vandaele en Roger Van Akelijen in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (1979-80), Drie maal Panter  in druk in het AMVC — Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, het huidige Letterenhuis — en in het Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond te Amsterdam (1986), en Een kwarteeuw galerij  [sic] in het Socio-Cultureel en Congrescentrum ’t Elzenveld in het Antwerpse Sint-Jorispand (1994). Rijk geïllustreerde catalogi begeleiden de drie tentoonstellingen.

Catalogue raisonné

Schilders & schrijvers: vijftig jaar galerie De Zwarte Panter in druk 1968-2018  is opgevat als een ‘catalogue raisonné’ waarin alle 117 uitgaven van De Zwarte Panter gedetailleerd worden beschreven en een ruime, representatieve selectie wordt afgebeeld. Voor de teksten zorgden An Renard (directeur Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience), Johan Pas (kunsthistoricus, curator en hoofd van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen), Dirk Van Duyse (medewerker collectie moderne drukken Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) en Ruth de Vries (bachelorstudente kunstwetenschappen UGent).

An Renard stond in voor het ‘Woord vooraf’, Johan Pas zorgde voor een interview met Adriaan Raemdonck over tentoonstellen, samenwerken, drukken en uitgeven. Dirk Van Duyse schreef een bijdrage over ‘50(0) jaar De Zwarte Panter en Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience’. Ruth de Vries, ten slotte, richtte een ‘Brief aan Adriaan’.

Kijkvoer dat de ogen uitsteekt

Na deze teksten is het catalogusgedeelte in het boek aan de beurt, waarin de lezer/kijker tientallen grafiekmappen, bibliofiele uitgaven en kunstenaarsmonografieën te zien krijgt. Zowel de buiten- als de binnenkant komt daarbij aan bod. Daarna volgt een selectie uitgelichte grafiekbladen en gedichten/teksten uit de uitgaven van De Zwarte Panter. Opnieuw kijkvoer dat de ogen uitsteekt van de ware bibliofiel!

In het laatste gedeelte van het boek volgt, na een bibliografisch overzicht van alle uitgaven van De Zwarte Panter, een namenregister, een uitvoerige literatuurlijst, een ‘resumé’ en een ‘summary’ van het boek, een cartoon van Kamagurka en het colofon.

Intrigerend kijk- en leesboek

Het resultaat van dat alles is een intrigerend kijk- en leesboek, dat evenwel hier en daar ontsierd wordt door spelfouten (bv. ‘expressionistisme’ in plaats van ‘expressionisme’) en kromme zinnen. Het interview van Johan Pas met Adriaan Raemdonck is ronduit slecht geredigeerd, terwijl ook de tekst van Ruth de Vries best een goede eindredacteur had kunnen gebruiken, want hij hangt aan elkaar van rammelende grammaticale onjuistheden. Maar verder niets dan lof voor dit boek, dat een waardig tweeluik vormt met het tien jaar geleden verschenen jubileumboek — ter gelegenheid van 40 jaar galerie De Zwarte Panter —  Een andere avant-garde, documenten uit het archief van galerie De Zwarte Panter (1968-2008).

Galerie De Zwarte Panter is inmiddels al aan haar eenenvijftigste werkingsjaar toe, terwijl ook het aantal uitgaven al de 117 overstijgt. Hop naar de zestig!

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel | Steven Arrazola De Oñate

Paperback / softback | Nederlands | Gebundelde columns en interviews

In maart 2020 kwam ons land, en bij uitbreiding de hele Westerse wereld, in een rollercoaster terecht die ons leven drastisch zou veranderen. De grote boosdoener volgens virologen en andere snel benoemde experten was SARS-CoV-2 en kwam uit China overgewaaid. [lees verder...]

Naar de boekpagina

Number 1 family | Ludo Van Campenhout

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Een boek van, over en voor supporters en sympathisanten van R. Antwerp FC.‘Wij willen de mooiste en de beste zijn, maar met respect’ (Ria Gheysens)‘Antwerp is meer dan voetbal’ (Jakke Van Cauwenbergh)‘Onvergetelijk om door die historische tunnels het [lees verder...]

Naar de boekpagina

Bloem in Thals | Tejo Briers

Paperback / softback | Nederlands | Waargebeurde verhalen

Ulysses! De wereldberoemde roman van auteur James Joyce waarin het hoofdpersonage Leopold Bloom zijn wandeling maakt door Dublin, vierde op 16 juni 2022 zijn honderdste verjaardag. Naar aanleiding daarvan stelde Tejo Briers (voormalig schepen van Cultuur) [lees verder...]

Naar de boekpagina

Jij krijgt een pluim - Els De schepper | Els de Schepper en Stef broers

Paperback / softback | Nederlands | Psychologie algemeen

Deze “Hilarische Handleiding voor een Lichter Leven” werd volledig geschreven en geïllustreerd door Els de Schepper en Stef Boers, 2 kunstenaars die van de zoektocht naar opheldering en troost hun levenswerk hebben gemaakt. [lees verder...]

Naar de boekpagina

Janice Cayman, Let"s Play | Janice Cayman

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Het levensverhaal van Janice Cayman (1988). Ze heeft vandaag 130 interlands op de teller. Ze is daarmee de eeuwige nummer één van de Red Flames. Wist u dat alleen Jan Vertonghen haar voorgaat inzake aantal nationale selecties? Het begon voor de zeer veelzijdige [lees verder...]

Naar de boekpagina

De huisarts 2.0, een reboot | Sébastien Vermeulen

Paperback / softback | Nederlands | Geneeskunde algemeen

De coronacrisis zette het debat over gezondheid op scherp. We worden steeds ouder, maar hoe gezond zijn we écht? Zijn we wel zo goed bezig als we denken? Welvaartsziekten zoals obesitas, diabetes en sommige kankers tieren welig in ons land. We hebben wel goede [lees verder...]

Naar de boekpagina

California Dreaming | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Populaire fiction algemeen

California DreamingWie wil er niet rijk worden en bekendheid verwerven. Een droom die de werkelijkheid overtreft? Is dat niet, waar het bij veel mensen in het leven om draait? Of eindigt de gekoesterde droom in een nachtmerrie?Micky en Dana [lees verder...]

Verschenen als POD titel

De gouden generatie 2012-2022 - François Colin en Eddy Snelders | François Colin en Eddy Snelders

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Tussen 2002 en 2012 ontbraken de Rode Duivels op alle grote toernooien. De vierde plaats van Jong België op de Olympische Spelen van 2008 in China wekte de hoop op betere tijden. Het duurde nog tot 2012 vooraleer de ommekeer echt plaatsvond. Een vriendschappelijke [lees verder...]

Naar de boekpagina

Dr. Norton | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Literaire fictie algemeen

Dr. NortonPaul Norton en Victor Bosch zijn boezemvrienden die voor elkaar door het vuur gaan. Als ze tijdens hun studie samen een kamer delen is het elke avond feest. Ze hebben dezelfde voorliefde voor muziek, houden allebei van geintjes en van vrouwen. [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Na het journaal volgt het nieuws | Johan Sanctorum

Paperback / softback | Nederlands | Mens en maatschappij algemeen

Hoe verzamelen of ‘maken’ kranten het nieuws? Hoe gaat de openbare omroep, die van ons allemaal is, om met objectiviteit? Hoe hebben de commercialisering en de marketinglogica, na de ontzuiling, tot vervlakking geleid? Is er nog een verschil tussen De Standaard [lees verder...]

In stock

Ebbe en Olle Het huis van Ebbe en Olle | Hilleke

Paperback / softback | Nederlands | Fictie 7-9 jaar

Ebbe en Olle zijn twee ondeugende kinderen. Ze spelen de hele dag. Vooral het avontuur lokt hen: kliederen met verf, snel door de gangen hollen ... Ze wonen in een vrolijk huis met veel trappen en nog meer kamers.  Daar wonen ook hun lieve mama en papa en natuurlijk, [lees verder...]

Naar de boekpagina

Ebbe en Olle Ebbe en Olle bij de elfen | Hilleke

Paperback / softback | Nederlands | Fictie 7-9 jaar

Vlak voor Ebbe en Olle willen gaan slapen, zien ze lichtjes door het raam van hun slaapkamer. De lampjes worden steeds groter. Ze draaien zich verschrikt om en zien een elfenslee met maar liefst acht witte paarden. Er stapt een elfenman uit de wagen. 'Er is iets [lees verder...]

Naar de boekpagina

Marloes en Pardoes bundel | Wim van der Maaten

| Nederlands |

[lees verder...]

Naar de boekpagina

50 games die je gespeeld moet hebben - Ronald Meeus | Ronald Meeus

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Een boek dat je laat hunkeren om de startknop in te drukken Zes decennia videogames passeren de revue in 50 games die je gespeeld móét hebben, van de late jaren zeventig tot het begin van dit nieuwe decennium. Van de meest rudimentaire en bekende [lees verder...]

Naar de boekpagina

Als je alleen... | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Populaire fiction algemeen

"Als je alleen..." gaat over de levensloop van een vrouw die afstand neemt van haar afkomst en een succesvolle carrière doorloopt. Sonja Plattel is een zelfstandige vrouw die van jongs af aan heeft geleerd om voor zichzelf op te komen en haar eigen zaken te [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Hoe de universele klankhelix Zwarte Piet liet verpieteren, verpoiteren en ver(p)wateren. Maar waar bleef Sinterklaas? | Ans Schapendonk

| Nederlands |

Dit boek dient als HANDBOEK voor scholieren en studenten, voor docenten en iedereen die geïnteresseerd is in de relatie tussen NATUURWETENSCHAPPEN en RELIGIE. Mensen weten niet dat THEOS niet alleen naar GOD verwijst, maar ook naar VOLK. Het begrip GOD komt voort [lees verder...]

Naar de boekpagina

Waarom dit niet de laatste oorlog is | Koert Debeuf

Paperback / softback | Nederlands | Oorlog en vrede

Waar wordt de volgende oorlog uitgevochten? In Taiwan, Soedan of de Centraal-Afrikaanse Republiek? In de Balkan of zelfs in de Verenigde Staten? Het lijkt doemspraak, maar zo onwaarschijnlijk is een nieuwe golf van gewapende conflicten niet. [lees verder...]

In stock

Het vegan plan | Kim Vercoutere

Hardback | Nederlands | Eten en drinken algemeen

Voor Het Vegan Plan werkte Kim Vercoutere een 14-dagenplan uit om op een haalbare manier over te schakelen naar een veganistische levensstijl. Voor elke dag voorziet ze een plantaardig recept voor elke maaltijd, met telkens duidelijke foodtips voor [lees verder...]

In stock

De klimaatschok | Geert Noels

Allerlei | Nederlands | Mens en maatschappij algemeen

Om aan de Europese klimaatambities tegemoet te komen, heeft België nog maar 28 jaar om volledig klimaatneutraal te worden. Concreet betekent dat zo"n 115 miljoen ton minder CO2-uitstoot. De klok tikt, maar in De klimaatschok tonen [lees verder...]

In stock

Niet willen weten | Henk van der Linden

Paperback / softback | Nederlands | Geschiedenis algemeen

In "Niet willen weten" heeft Henk van der Linden een groot aantal verhalen van dwangarbeiders in de periode 1940-1945 bijeengebracht, opdat wij allen weten wat hen destijds is overkomen. Het zijn verhalen door henzelf opgeschreven of aan anderen verteld. De meeste [lees verder...]

In stock

Psychologie 1 en 2 - Capita Selecta voor Ergotherapie | Sven Van Geel

Paperback / softback | Nederlands | Mens en maatschappij HOGER ONDERWIJS

Je docent heeft dit gepersonaliseerde studieboek gecreëerd om je een optimale leerervaring te bieden. Het bevat Pearson content van onze gerenommeerde auteurs en bevat net die extra’s waarvan je docent weet dat je ze nodig hebt – niets meer en niets minder! [lees verder...]

In stock

Donkertest | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Fictie 15+

DonkertestEen erotisch drieluik waarin de zonde, beginnend met de oerzonde, eindigt in de hel. Geïnspireerd door het Hooiwagen-drieluik van de Nederlandse kunstschilder Jheronimus Bosch.Hoe verhoudt zich de paradijselijke onschuld tot de schuld? [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Succesrecept voor de AKV-toets | Willem Boone

Paperback / softback | Nederlands | Medische handboeken (populair)

Buitenlandse artsen die in Nederland hun vak uit willen oefenen, moeten  bij taleninstituut Babel in Utrecht de AKV-test afleggen: een taaltest op C1-niveau. Het is al een hele onderneming om dat niveau te bereiken, maar wat is er nodig om je specifiek op [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Het Stuivenbergziekenhuis (1879-2022) | Robrecht Van Hee

Hardback | Nederlands | Moderne geschiedenis (1870-heden)

Het Stuivenberggasthuis werd als tweede ziekenhuis in Antwerpen gebouwd tussen 1879 en 1884, en ontving haar eerste patiënt op 2 januari 1885. Architect Baeckelmans maakte de revolutionaire plannen voor een toentertijd hypermodern ziekenhuis, waardoor de modernste [lees verder...]

In stock

111 legendarische voetbalhelden sinds 1920 | Raf Willems

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

111 LEGENDARISCHE VOETBALHELDEN SINDS 1920Honderd voetballers. Tien keepers. Eén uitzonderlijk fenomeen (Diego Maradona).Wie zijn die honderd beste spelers uit de geschiedenis van het wereldvoetbal. Die tien keepers? Dat uitzonderlijke fenomeen? Dat [lees verder...]

Naar de boekpagina

De blaadjesdief | Alice Hemming

Hardback | Nederlands | Prentenboeken (<6 jaar)

EEKHOORN IS BOOS! Gisteren zaten er heel veel mooie blaadjes aan zijn boom, maar vandaag? Vandaag zijn er een paar weg! Ze zijn vast gestolen, en dat betekent... DAT ER EEN BLAADJESDIEF RONDLOOPT! Een erg grappig verhaal over een [lees verder...]

In stock

Bosuilman Bosuilman 3 - Sven Hardies | Sven Hardies

Paperback / softback | Nederlands | Strips algemeen

Rood-witte superheld In deze verzameling cartoons uit het Antwerp Clubblad eist de rood-witte superheld Bosuilman de hoofdrol op. De legende zegt dat hij vijfde generatie Antwerpfan is die ieder seizoen een abonnement koopt. [lees verder...]

Naar de boekpagina

Wielersnapshots - Robbert Tilli Guy Van Den Langenbergh | Robbert Tilli Guy Van Den Langenbergh

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Knotsgekke Wielerjaren In de jaren 2020 en 2021 beleven we twee knotsgekke wielerjaren met hele en halve lockdowns. In het eerste coronajaar wordt de koerskalender in drie maanden gepropt en afgeraffeld zonder publiek. [lees verder...]

Naar de boekpagina

Talent Hunter | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Literaire fictie algemeen

Talent Hunter Amber Hofman, een succesvolle recruiter is op zoek naar een aantrekkelijke partner, iemand om haar leven mee te delen. Met haar collega Dusty gaat ze in het uitgaansleven van Rotterdam op stap en ontmoet ze Dolf, die zich met zijn filosofisch inzicht [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Volop taal |

Paperback / softback | Nederlands | Talen algemeen

Veertien docenten van verschillende Vlaamse lerarenopleidingen en het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) sloegen de handen in elkaar om Volop Taal te schrijven, een uniek handboek taaldidactiek voor de lagere school. Dit boek kiest voluit [lees verder...]

In stock

Voedselbosrand | Madelon Oostwoud

Hardback | Nederlands | Landbouw en natuurlijke omgeving algemeen

Voor een echt voedselbos zijn de meeste tuinen te klein, maar een voedselbosrand biedt een haalbaar alternatief. In voedselbosranden kun je een natuurlijke omgeving combineren met het telen van eetbare gewassen. "Voedselbosrand" is een inspirerend boek voor iedereen [lees verder...]

In stock

Bedrijf Bamischijf | Cedric Muchall

Paperback / softback | Nederlands | Management algemeen

Zinniger, leuker en gezonder organiseren vraagt volgens Cedric Muchall en Lennard Toma slechts zes sleutels. Zes V’s. Door die zes aspecten serieus te nemen in je onderneming en ze onderling goed op elkaar af te stemmen, zou elke organisatie leuker [lees verder...]

In stock

Meer berichtjes van Patrick Auwelaert

Michael Tedja: ‘Mijn eerste liefde was niet het politieke manifest.’

Recensie Patrick Auwelaert - 04/09/2022
In deze maandelijkse rubriek worden telkens enkele recent verschenen Nederlandstalige dichtbundels tegen het licht gehouden. Uitzonderlijk – vakantie! – bespreken we deze keer slechts één bundel.
Michael Tedja (1971, Rotterdam) is een Nederlands schrijver, dichter, beeldend kunstenaar en [lees verder]

Zonder jou duiken we onder

Recensie Patrick Auwelaert - 06/01/2022
De Vlaamse dichter en poëzierecensent Paul Demets (Olsene, 1966) publiceerde tussen 1999 en 2021 zeven reguliere en twee bibliofiele dichtbundels. Vijf van die negen bundels verschenen in 2020 en 2021. Het is dan ook niet overdreven om te stellen dat Demets meer dan ooit in bloedvorm is. Dat is paradoxaal [lees verder]

‘Waar elke kassei als folie glimt’

Recensie Patrick Auwelaert - 04/10/2021
Er lopen in het Nederlandse taalgebied betere, belangrijkere en grotere dichters rond dan Bart Plouvier, het schrijverspseudoniem van Bart van Schaeren (1951, Mortsel). Toch zou ik Plouviers poëzie niet graag willen missen. Zijn creativiteit, onnavolgbare idioom en eenvoud weten elke bundel opnieuw [lees verder]

Kassa! Kassa!

Recensie Patrick Auwelaert - 02/09/2021
Het jaar is nog lang niet ten einde, maar op artistiek vlak is nu al duidelijk dat het honderdste geboortejaar van Roger Raveel (1921-2013) in 2021 veruit de grootste belangstelling genoot. In het Brusselse BOZAR was een weliswaar teleurstellende retrospectieve van de kunstenaar te zien, maar in zijn [lees verder]

Creativiteit in een koffietafelboek met inhoud

Recensie Patrick Auwelaert - 30/06/2021
Met zijn Engelstalig interviewboek Creatives on Creativity: 44 creatives in conversation with Steve Brouwers heeft de Vlaamse auteur het warm water niet uitgevonden. Je moet geen sterjournalist zijn om aan 44  Belgische en internationale creatievelingen – hierna gemakshalve kunstenaars genoemd – [lees verder]

Kunst is een investering in langdurig geluk

Recensie Patrick Auwelaert - 04/06/2021
De Antwerpse galeriehoudster Sofie Van de Velde runt maar liefst drie galerieën in de sinjorenstad: een op het Zuid (Vlaamse Kaai 74/75), een andere in het Groen Kwartier (Lange Leemstraat 262, alleen op afspraak te bezoeken) en ten slotte een op het Nieuw Zuid (Léon Stynenstraat 21). Die laatste deelt [lees verder]

Herinneringen aan de man met de zweep

Recensie Patrick Auwelaert - 30/06/2019


‘… en hij prevelde zijn bijnaam in Kongo: Mambomo fimbo, “de man met de zweep”, “de man die veel slaat”…’
In zijn nieuwe non-fictieboek, Mijn herinnering aan Jef Geeraerts: de man met de zweep, haalt schrijver Stan Lauryssens (1946, Antwerpen) herinneringen op aan [lees verder]

De clash tussen biologisch en sociaal ouderschap

Recensie Patrick Auwelaert - 27/04/2019
Met romans van politici is het altijd oppassen geblazen, want ze leveren zelden goede literatuur op. Uitstekende romans schrijven is een bezigheid waaraan je je volledig dient over te geven, in stilte en afzondering, jaar in jaar uit. En zelfs dat volstaat niet. Je moet er eerst en vooral talent voor [lees verder]

Een halve eeuw ‘drukte’ in galerie De Zwarte Panter

Recensie Patrick Auwelaert - 31/03/2019


Op 5 december 2018 mocht galerie De Zwarte Panter in Antwerpen precies 50 kaarsjes uitblazen. Onder de bezielende leiding van Adriaan Raemdonck (Pepingen, 1945) overleefde de galerie in die halve eeuw schijnbaar moeiteloos alle heersende trends en -ismen, het postmodernisme voorop. Ook [lees verder]

Guido Lauwaert: ‘Alvorens alles vervaagt. Memoires’

Recensie Patrick Auwelaert - 23/12/2018


Guido Lauwaert is me al sinds mijn late tienerjaren bekend. Op 19 mei 1984 woonde ik als 19-jarige de door hem georganiseerde vierde en laatste Nacht van de Poëzie in Vorst-Nationaal bij. Ik wist toen ook al dat hij zich ophield in de entourage van Hugo Claus, wiens ‘Het verdriet van [lees verder]

Jan Wolkers: ‘Zoals hij beeldhouwde met woorden, zo dichtte hij met verf’

Recensie Patrick Auwelaert - 20/01/2018
Het werk van de Nederlandse succes- en schandaalschrijver Jan Wolkers (1925-2007) heeft altijd zeer gemengde reacties opgeroepen. Sommigen, onder wie Marnix Gijsen, vonden dat hij ‘vuiligheid’ en ‘vulgaire pornografie’ schreef. Anderen prezen hem de hemel in om zijn zinnenprikkelende natuurbeschrijvingen [lees verder]
0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.