De rode oogkleppen van links

Hervé Hasquin is misschien niet zo gekend in Vlaanderen, maar in Franstalig België en dan vooral in Brussel heeft hij geweldig veel aanzien. Hij was zijn professionele leven lang actief als hoogleraar geschiedenis aan de ULB, waarvan hij ook rector en voorzitter van de raad van bestuur was. Daarnaast had hij ook een lange politieke loopbaan bij de Franstalige liberalen. Die bracht hem eerst in verschillende gemeenteraden en het parlement tot hij de regering van de Franse Gemeenschap leidde vanaf 1999. Niet onbelangrijk is zijn eigen familiaal verleden: hij is geboren in Charleroi, waarnaar zijn grootmoeder emigreerde vanuit het West-Vlaamse Oudenburg. Hij is ook notoir vrijmetselaar.

Waalse collaboratie met Vichy

De lijst van zijn publicaties is bepaald indrukwekkend. Hij maakte onder meer naam met een werk over de banden tussen Belgische separatisten die met de collaborerende Franse Vichy-regering onderhandelden over de aansluiting van Wallonië bij Frankrijk. Dat was moedig werk, omdat het heel lang ongezien was om het te hebben over collaboratie aan de Franstalige kant. Als rigide historicus stoorde Hasquin zich niet aan die omerta en onderzocht hij de lang verborgen kant van wallingant Georges Thone, die later het Rassemblement Wallon mee zou oprichten.

Hasquin was ook nooit verlegen om sterke uitspraken te doen. Al in 1990 vreesde hij dat Brussel een tolerantiegrens had overschreden op vlak van het aantal inwijkelingen die uit een heel andere cultuur afkomstig waren. Dergelijke uitspraken leverden hem linkse hoon op, maar dat belette Hasquin niet verder zijn standpunten trouw te blijven.

Afrekening met linkse moraalridders

Zijn nieuw boek Oeillères rouges (rode oogkleppen) is een scherpe afrekening met vooral Franse linkse moraalridders die hun ogen dichtknepen voor de wantoestanden en de mistoestanden van socialistische experimenten. Als uitgangspunt citeert hij de Franse filosoof Michel Winock die geen onderscheid wil maken tussen het doel en de middelen. ‘Elk middel dat niet overeenstemt met het nagestreefde doel, moet afgewezen worden in de naam van de meest elementaire politieke moraal.’

Die filosofie staat volledig haaks op de mantra dat het doel de middelen heiligt of dat je geen omelet kan maken’zonder eieren te breken. Gekende excuses van linkse intellectuelen om weg te kijken van grove mankementen van socialistische experimenten. Een gevaarlijk uitgangspunt waarvoor de grote Franse denker Raymond Aron waarschuwde: ‘Het sublieme einde dat de gruwelijke middelen verantwoordt’.

Hasquin zegt dat hij de motivatie voor dit boek kreeg toen hij hoorde dat de naar Frankrijk gevluchte Rode Brigadist Cesare Battisti na meer dan dertig jaar een viervoudige moord bekende en toegaf nooit het slachtoffer te zijn geweest van enig onrecht van de kant van justitie en overheid. Battisti was uitgegroeid tot een linkse martelaar, die door president Mitterrand in zijn Franse verbanning werd gesteund. President Hollande vereerde Battisti later met een bezoek, toen hij in de gevangenis zat te wachten op zijn uitlevering.

Primaat van de ideologie

De auteur ziet in die linkse steun aan een viervoudige moordenaar een goed voorbeeld van wat hij ‘het primaat van de ideologie’ noemt, waarbij universele waarden ondergeschikt zijn aan politieke opvattingen. Dit leidt onvermijdelijk tot selectieve verontwaardiging, waarbij kwaadaardige ‘rechtse’ regimes van Hitler tot Pinochet worden aangevallen, maar voor ‘linkse’ dictaturen van Stalin, Mao en Pol Pot in intellectuele kringen veel begrip bestond en zelfs nu nog bestaat. Hasquin schrijft scherp dat het ‘ethische doel’ van de linkse schrikbewinden voldoende was ‘om op negationistische wijze de waarheid te ontkennen.’

Zo was het in Frankrijk zowat onmogelijk om ook maar enige kritiek te formuleren op de methoden van de Russische revolutionairen en de Sovjetstaat. Onthullende boeken over strafkampen of over de moordende geplande hongersnood in Oekraïne werden niet alleen genegeerd, maar hun auteurs kregen steevast het verwijt contrarevolutionairen te zijn. Toen André Gide, die de Nobelprijs literatuur zou krijgen in 1947, een kritisch verslag schreef over wat hij gezien had in de USSR, werd hij als ‘fascist’ gecatalogeerd door L’Humanité, de krant van de Franse communistische partij (PCF). Die verdroeg niet dat Gide de PCF verweet boudweg te liegen over de Sovjetunie. Ook de Belgische socialist Emile Vandervelde viel Gide aan met een argument dat nog vaak te horen zou zijn uit linkse hoek: dat de Franse auteur met zijn kritiek ‘wapens had gegeven aan de reactionairen’.

De Sovjet-utopie

Bewust zwijgen over mistoestanden in eigen kamp om de tegenstanders niet te versterken, het is een strategie die voor de linkse geloofwaardigheid desastreuze gevolgen zou hebben. De Franse communisten verdedigden de onverdedigbare Processen van Moscou als een strijd tegen de ‘vijanden van het socialisme’. Hasquin ziet hierin ook de invloed van de Franse mythologisering van hun eigen Revolutie, waarbij een radicale linkerzijde in de bloedige guillotineterreur van Robespierre een te volgen voorbeeld zag tegen politieke tegenstanders.

De tijd van het opkomende fascisme maakte dat elke aanval op Stalin gezien werd als steun aan Hitler en Mussolini. In Frankrijk bleef ook de rechtzijde om dezelfde reden stom over de wandaden van het stalinisme. De Gaulle wou de antifascistische alliantie niet in gevaar brengen. En zelfs het cultureel icoon André Malraux zweeg om niet in de kaart van de vijand te spelen. Na de oorlog zou Stalin als lid van de geallieerden volop profiteren van de immense opofferingen van het Rode Leger en tot aan zijn dood zowat onaantastbaar zijn bij de linkse intelligentsia.

Aragon en Sartre, blinde herauten van het stalinisme

Hasquin is ongenadig voor twee grote Franse schrijvers, Louis Aragon en Jean-Paul Sartre, die zich beiden als blinde herauten van het stalinisme lieten gebruiken door de Russische propaganda. Aragon schreef poëtische lofzangen op de geheime politie van Stalin en verheerlijkte de gevangenenkampen voor politieke tegenstanders als oorden van ‘heropvoeding van mensen door mensen.’ Sartre was te intelligent om de Russische realiteit verkeerd in te schatten, en dat maakt zijn verantwoordelijkheid net nog groter dan die van Aragon. Sartre vertrok vanuit zijn ideologische overtuiging dat het proletariaat behoefte heeft aan een utopie, aan een geloof in een betere, socialistische wereld. Vandaar dat hij bewust de ogen sloot voor wat verkeerd ging in de Sovjet-Unie, met de gevleugelde woorden: ‘Il ne faut pas désespérer Billancourt’ (de grote autofabriek bij Parijs). Sartres bewuste zelfverblinding was ingegeven door zijn geloof dat men arbeiders niet tot wanhoop mag drijven omdat het socialistische ideaal niet zo fraai zou zijn. Sartre, die de Nobelprijs literatuur kreeg maar weigerde, schreef zelfs een toneelstuk met als thema de noodzaak om de illusie van een socialistisch paradijs intact te houden en arbeiders te behoeden voor de indoctrinatie dat het kapitalisme toch zo slecht niet is.

Hij liet zich vaak verleiden tot groteske uitspraken, waardoor men zich zovele jaren later toch afvraagt hoe de grote filosoof en denker die hij was die heeft kunnen doen. Zoals toen hij zonder nuance stelde dat ‘verkiezingen een valstrik voor dommekloten zijn’ en hij ‘de USSR verkoos boven de dictatuur van De Gaulle.’ Merleau-Ponty ging verder op de lijn van zijn vriend Sartre en verdedigde de stalinistische zuiveringen. Elke vorm van antisovjetisme was volgens hem ingegeven door een primair fascisme. Hasquin wijst er ook op dat het blinde vertrouwen in de USSR mede ingegeven was door de typisch Franse afkeer van alles wat met Amerika te maken had.

Orwell

Het werk van de Engelse auteur Georges Orwell, die kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn meesterlijke roman 1984 uitbracht als een aanklacht tegen autoritaire systemen, werd in Frankrijk op weinig enthousiasme onthaald. Dat hoeft niet te verbazen, want Orwells roman was duidelijk gebaseerd op de USSR. Hij verweet links dat het ‘antifascist wilde zijn zonder antitotalitair te zijn’. Voor hem was de echte tegenstelling niet tussen conservatieven en revolutionairen, maar tussen autoritairen en libertairen.

Maar zelfs na de dood van Stalin, toen zijn opvolger Kroetsjow in een geheim rapport de fouten van het vorige regime blootlegde, veranderde de Franse KP niet van mening. Sartre wel, maar hij verviel toch in zijn oude kwalen toen hij stelde dat de arbeidersmassa’s onvoldoende waren voorbereid op een kritische benadering van Stalin en het waarheidsrapport hen zou neerdrukken. In de jaren 70 zou hij de Russische dissident Solzjenitsyn nog ‘een schadelijk element’ noemen.

Mao en de Culturele revolutie

Hasquin toont zich pessimist. Volgens hem zorgen onweerlegbare bewijzen en getuigenissen over de fouten van een gedroomd systeem ervoor dat overtuigde aanhangers weliswaar hun geloof erin verliezen, maar dat dit hen niet belet om dezelfde fouten te herhalen en gewoon over te stappen naar een andere utopie. Dat gebeurde met de linkse intelligentsia die in de jaren 60 na de Russische desillusie Cuba, China en zelfs het Cambodja van de Rode Khmer begon te verheerlijken.

Hasquin somt een lange lijst op van intellectuelen die zonder enige kritische zin in de ‘culturele revolutie’ van Mao geloofden, ook na de bloedige repressie van de ‘Laat Honderd Bloemen Bloeien’-campagne in 1957 en de totale mislukking van de ‘Grote Sprong Voorwaarts’ in 1960 die aan miljoenen Chinezen het leven kostte. Toen de Belgische sinoloog Simon Leys met Ombres Chinoises de waarde aard van het maoïstisch regime onthulde, werd hij als een charlatan beschouwd. Le Monde weigerde zelfs artikels van Leys te publiceren.

Rode Khmers

Het immense bloedbad van de Rode Khmers werd lang verzwegen in Frankrijk. Toen de eerste getuigenissen over de moord op twee miljoen burgers opdoken, vonden die geen gehoor bij links. Le Monde had het kort ervoor nog gehad over het ‘revolutionair enthousiasme’ waarmee een nieuwe maatschappij groeide in Cambodja. Voor links maakten de Amerikaanse oorlogsmisdaden in Indochina het onmogelijk om de slachtoffers van het imperialisme van enige kwaadaardigheid te beschuldigen.

Libération noemde de eerste getuigenissen over de Killing Fields ‘grootschalige intoxicatie’. Le Monde gaf in 1976 ootmoedig toe dat ze zich vergist had en ook Libération draaide bij. Maar de communistische L’Humanité hield nog een vol jaar vast aan de officiële versie van de Cambodjaanse dictator Pol Pot.

Tiersmondisme

Volgens Hasquin hebben de linkse intellectuelen na de val van de utopische regimes hun engagement vanaf de jaren 1980 verplaatst naar het zogenaamde ‘tiersmondisme’, een nieuw ongenuanceerd geloof dat erop neer komt dat alle miserie in de derde wereld het gevolg is van het westers imperialisme, dat de westerse rijkdom er alleen gekomen is door de kolonialistische exploitatie en dat ook de hongersnood en armoede veroorzaakt zijn door het perfide Westen. Uiteindelijk zouden corrupte Afrikaanse regimes en dictaturen ervoor zorgen dat ook links zich zal afkeren van het tiersmondisme.

In 1983 brengt publicist Pascal Bruckner de genadeslag toe met Le Sanglot de l’homme blanc over het aan de westerlingen opgedrongen schuldgevoel en zelfhaat. Bruckner klaagt de rol van plaatselijke leiders aan en gelooft dat enkel responsabilisering verandering kan brengen. Het boek blijft volgens Hasquin zeer actueel. Maar bij links heeft ondertussen een nieuw geloof opgang gemaakt: het altermondialisme. Hij had er de recente obsessie van het woke denken en dekolonisering aan toe kunnen voegen.

Oogkleppen niet afgelegd

In zijn besluit wijst Hasquin op de moeilijkheid die linkse intellectuelen hadden en hebben om een duidelijke parallel te zien tussen het communisme en het nazisme. Het is gevaarlijk om te geloven dat er goede en slechte moordenaars zijn. En dat er een verschil zou zijn tussen iemand te doden omwille van zijn ras of hem te executeren omwille van zijn economische klasse. Maar hoe sterk de invloed blijft van stalinisme en maoïsme, blijkt uit de stelling van een oude linkse ideoloog, Alain Badiou, die in Frankrijk nog veel media-aandacht krijgt.

Hij is er nog steeds van overtuigd dat communistische regimes niet beoordeeld mogen worden met criteria van economische efficiëntie en openbare vrijheden, omdat die beoordelingen eigen zijn aan het westerse kapitalisme. Uitspraken zoals deze tonen aan dat niet alle denkers de rode oogkleppen hebben afgelegd en dat het boek van Hervé Hasquin een sterke waarschuwing is tegen elke totalitaire verleiding.

Kindje gezond - Devliegher Tine | Devliegher Tine

Paperback / softback | Nederlands | Gezondheid algemeen

Het gebruik van planten om verzwakte lichaamssystemen te versterken, symptomen te behandelen en het zelfhelend vermogen te stimuleren, is wellicht de oudste vorm van geneeskunde. Mensen vonden het vroeger zeer vanzelfsprekend om natuurlijke geneeskrachtige middelen [lees verder...]

Naar de boekpagina

Bloem in Thals | Tejo Briers

Paperback / softback | Nederlands | Waargebeurde verhalen

Ulysses! De wereldberoemde roman van auteur James Joyce waarin het hoofdpersonage Leopold Bloom zijn wandeling maakt door Dublin, vierde op 16 juni 2022 zijn honderdste verjaardag. Naar aanleiding daarvan stelde Tejo Briers (voormalig schepen van Cultuur) [lees verder...]

Naar de boekpagina

Jij krijgt een pluim - Els De schepper | Els de Schepper en Stef broers

Paperback / softback | Nederlands | Psychologie algemeen

Deze “Hilarische Handleiding voor een Lichter Leven” werd volledig geschreven en geïllustreerd door Els de Schepper en Stef Boers, 2 kunstenaars die van de zoektocht naar opheldering en troost hun levenswerk hebben gemaakt. [lees verder...]

Naar de boekpagina

De huisarts 2.0, een reboot | Sébastien Vermeulen

Paperback / softback | Nederlands | Geneeskunde algemeen

De coronacrisis zette het debat over gezondheid op scherp. We worden steeds ouder, maar hoe gezond zijn we écht? Zijn we wel zo goed bezig als we denken? Welvaartsziekten zoals obesitas, diabetes en sommige kankers tieren welig in ons land. We hebben wel goede [lees verder...]

Naar de boekpagina

Oud, niet "out" maar goud! | Charlotte Brys

Paperback / softback | Nederlands | Senioren

De vergrijzing van onze samenleving is een feit. Toch blijkt ons ouderenbeleid onvoldoende aangepast aan de behoeften van en opportuniteiten bij ouderen. Welke plaats hebben ouderen in de maatschappij? Welke zorg voorzien we? En hoe kunnen ouderen [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Psychoanalytisch Actueel De geest van de drift. Over neuropsychoanalyse | Mark Kinet

Paperback / softback | Nederlands | Psychotherapie en andere therapie?n

De term "drift" komt in het dagelijks taalgebruik weinig ter sprake. We kunnen op drift zijn. We kunnen driftig zijn. In een beter daglicht staan gedrevenheid en geestdrift. Meer algemeen heb je de drijfveer als beweegreden. In de psychoanalyse was de drift aanvankelijk [lees verder...]

Verschenen als POD titel

De onttovering van de wereld | Marcel Gauchet

Paperback / softback | Nederlands | Maatschappijgeschiedenis

In dit nu reeds klassieke werk uit 1985 biedt de hedendaagse Franse denker Marcel Gauchet een weids en tegelijk complex panorama van de logische verbanden tussen ontwikkelingen in de religie en ontwikkelingen in de politiek. Beide hebben elkaar door heel de geschiedenis [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Liever vandaag dan morgen - Selma Baldemir | Selma Baldemir

Paperback / softback | Nederlands | Waargebeurde verhalen

Waarover gaat dit boek? ‘Liefde’ is het kernwoord in het verhaal van Selma Baldemir. Op alle terreinen: voor je partner, je kinderen, je vak, je omgeving. Doe het vandaag, niet morgen. Vandaar de titel: Liever vandaag dan morgen. Neem beslissingen [lees verder...]

Naar de boekpagina

101 misverstanden die je je geld, gezondheid en verstand kosten | Dré de Man

Paperback / softback | Nederlands | Mens en maatschappij algemeen

Einstein zei dat je alles zo eenvoudig mogelijk moet maken – maar niet simpeler. Maar ja, als iets voor Einstein te simpel is, dan is het voor ons nog steeds erg complex. Sinds de dood van Einstein is de wereld er ook alleen maar ingewikkelder op geworden [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Leven in Waarheid - Madina Hamidi | Madina Hamidi

Paperback / softback | Nederlands | Mens en maatschappij algemeen

Waarom dit boek? De mens is vrij geboren. Maar niet als men ter wereld wordt gebracht in een islamitische collectivistische cultuur. De vrijdom is dan geen recht, maar eerder het hoogst gestolen goed. De (terug)keer van de taliban doet geloven alsof het [lees verder...]

Naar de boekpagina

Van Appie tot Ziyech | Henk Mees

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeenIn stock

Weltmeister | Willems Raf

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Duitsland won in 2014 de wereldbeker in Brazilië met creatief, snel en offensief voetbal. Duitsland heeft iets met de wereldbeker: vier keer goud, vier keer zilver, vier keer brons. Geen enkel land deed beter. Vandaag is de Mannschaft opnieuw topfavoriet voor [lees verder...]

In stock

Percepties van een Vrijdenker | David Icke

Paperback / softback | Nederlands | Esoterie algemeen

Percepties van een Vrijdenker is één van de boeken die bepalend zullen blijken te zijn voor je leven. In een tijd waarin het woord ‘complotdenker’ als wapen gebruikt werd in de strijd tegen de waarheid, wist David Icke vanaf het allereerste moment waarop [lees verder...]

In stock

Eindelijk kampioen! | Jan Willem Spaans

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Geen mens had je geloofd als je in 1990 zou hebben beweerd dat de volgende landstitel van Liverpool dertig jaar op zich zou laten wachten. Toch werd dat waarheid. In de meeste seizoenen waren The Reds niet goed genoeg. Soms kwamen ze er dichtbij, maar er was altijd [lees verder...]

Verschenen. Geen stock meer

Passie voor de patiënt | Huizing Manon

Paperback / softback | Nederlands | Gezondheid algemeen

��K?a?n?k?e?r?:? ?v?a?n?d?a?a?g? ?w?o?r?d?t? ?e?e?n? ?o?p? ?d?e? ?d?r?i?e? ?m?e?n?s?e?n? ?i?n? ?z?i?j?n? ?o?n?m?i?d?d?e?l?l?i?j?k?e? ?o?m?g?e?v?i?n?g? ?e?r?m?e?e? ?g?e?c?o?n?f?r?o?n?t?e?e?r?d?.? ???N?i?e?m?a?n?d? ?k?a?n? ?o?m? ?d?e?z?e? ?h?a?r?d?e? [lees verder...]

In stock

Zestien paarden | Greg Buchanan

Paperback / softback | Nederlands | Literaire thriller

Het thrillerdebuut van het jaar! 'Hoogst originele en verontrustende thriller.' De Telegraaf.Welk dodelijk gevaar houdt iedereen in de greep? In het slaperige kustplaatsje Ilmarsh in Engeland ontdekt rechercheur Alec Nichols de [lees verder...]

In stock

The gray man Onder schot | Mark Greaney

Paperback / softback | Nederlands | Literaire thriller

Nu verfilmd voor Netflix, met Ryan Gosling en Chris Evans in de hoofdrol. Het eerste deel in de internationaal gelauwerde spionagethrillerserie The Gray Man.Court Gentry is een goed mens - én de perfecte moordenaar... Hij gaat stilletjes [lees verder...]

Definitief teruggetrokken

Waarom onze geneeskunde faalt | Francis Coucke

Paperback / softback | Nederlands | Gezondheid algemeen

Hét boek voor wie zoekt naar een échte oplossing voor zijn chronische gezondheidsproblemen. Francis Coucke: ‘Als er zoveel mensen met chronische vermoeidheid, chronische spierpijn en andere chronische aandoeningen in de kou blijven staan [lees verder...]

In stock

Hand in hand voor blauw & zwart | Raf Willems

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

"Hand in hand voor blauw en zwart. Clubliefde van Raoul tot Rafa." Van 1968 tot vandaag. En dat is het. Passie, niets dan passie. Aanvallen, risico, meer goals maken dan de tegenstander, techniek, snelheid, powerplay, beweging, volgasvoetbal kortom. Dát is de [lees verder...]

Verschenen. Geen stock meer

De stille kamer | Nadine Matheson

Paperback / softback | Nederlands | Literaire thriller

Serial killer-thriller voor de lezers van Angela Marsons, Daniel Cole en Robert Bryndza.In een kerk onderzoekt inspecteur Anjelica Hensley samen met haar team de moord op een geliefde pastor. Bij toeval ontdekt zein een donkere kamer een tweede [lees verder...]

Aangekondigd

Mentale klachten de baas | Josine van Boxmeer

Paperback / softback | Nederlands | Orthopedagogiek

Voel jij je onzeker, gestresseerd, neerslachtig, angstig, in paniek of misschien zelfs wel depressief? In een wereld waarin we gemakkelijk overprikkeld en overvraagd raken, hebben we behoefte aan concrete en praktische tips om goed voor het eigen brein te zorgen. [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Slaap baby slaap | Nathalie Schittekatte

E-book | Nederlands | Verzorging baby's en peuters

"Slaap is alles" vat heel goed de filosofie van Nathalie Schittekatte samen. Ze begeleidde al vele honderden baby"s - en hun ouders - om goed te slapen en is ervan overtuigd dat een goede voorbereiding heel wat problemen kan voorkomen. In Slaap, baby, slaap [lees verder...]

In stock

De celliste | Daniel Silva

Paperback / softback | Nederlands | Literaire thriller

Vier sterren in de VN Detective en Thrillergids. Mysterieus en altijd actueel: Daniel Silva is dé spionageauteur van dit moment!Viktor Orlov, ooit de rijkste man van Rusland, verblijft in ballingschap in Londen. Daar voert hij een strijd [lees verder...]

In stock

De geluksbrenger | van Dam Arend

Hardback | Nederlands | Fictie kinder- en jeugdboeken algemeen

Steeds opnieuw veranderde het leven op de terp. Er werden kerken en huizen gebouwd en de Oldehove werd een deel van de stad Leeuwarden. En nu is daar een groot plein met een parkeergarage!De schrijvers Arend van Dam, Akky van der Veer en Janny van der [lees verder...]de Puberhond | Gottschal Tessa

E-book | Nederlands | Waargebeurde verhalen

"De Puberhond, dwars, lief & slim" beschrijft de puber-avonturen van Hotch door Tessa Gottschal en is het vervolg op "Hotch de Beagle, onverschrokken en eigenwijs" dat zijn puppy-tijd beschrijft.De grappige verhalen zijn een mengeling tussen stoeipartijen [lees verder...]Paula Pihlaja Waterkoud | A.M. Ollikainen

Paperback / softback | Nederlands | Literaire thriller

Nordic Noir op z'n best: het Finse antwoord op Lars Kepler.Op de ochtend van midzomerdag worden inspecteur Paula Pihlaja en haar team na een gruwelijke vondst opgeroepen. Voor het landgoed van een ondernemersfamilie ten westen van Helsinki [lees verder...]

In stock

Brood | Peter Scholliers

Paperback / softback | Nederlands | Sociaal economische geschiedenis

Om de wereld te begrijpen, is het best de kern van het bestaan te onderzoeken, en al lang draait die rond brood. In 1850 vergde brood een derde van de gezinsuitgaven en leverde het 60% van de dagelijkse calorieën. Geleidelijk veranderde dit en vandaag besteedt [lees verder...]

In stock

De kracht van onbekenden | Joe Keohane

Paperback / softback | Nederlands | Psychologie algemeen

Hét hoopvolle boek voor iedereen die verlangt naar meer verbinding: warm, geestig en diepgaand.We wachten vaak zwijgend in de apotheek en in de rij voor de kassa, afgeleid door onze telefoons. We brengen uren naast elkaar door in een vliegtuig [lees verder...]

In stock

Eens in je leven | Marijke Vos

Paperback / softback | Nederlands | Literaire roman, novelle

Topentertainment en hoteldebotelromantiek voor fans van Sophie Kinsella en Jill Mansell.Holly heeft het goed voor elkaar. Ze heeft haar wilde jaren achter zich gelaten en heeft nu een rustig leven als docent beeldende vorming. Bovendien heeft ze sinds [lees verder...]

In stock

Geboren! | Bertho Nieboer

Hardback | Nederlands | Zwangerschap en geboorte

Iedere bevalling is een unieke gebeurtenis, maar de één spreekt net wat meer tot de verbeelding dan de ander. Wat te denken van een vierling, een baby die geboren wordt in een pretpark of een vrouw die tot vlak voor de bevalling niet wist dat ze zwanger was? [lees verder...]

In stock

Omringd door narcisten | Thomas Erikson

Paperback / softback | Nederlands | Psychologie algemeen

Het nieuwe boek van de bestsellerauteur van Omringd door idioten: herken, vermijd en bescherm jezelf tegen narcistische personen.We kennen allemaal wel een narcist. Iemand met een enorm ego, iemand die constant om aandacht vraagt en altijd [lees verder...]

Uitverkocht

100 antwoorden bij seksuele opvoeding | Belle Barbé

Paperback / softback | Nederlands | Opvoeding van kinderen en jongeren

Kinderen komen vaak met onverwachte vragen. Zeker als het om seksualiteit gaat, is het weleens lastig te bepalen wat je wél of juist níét uitlegt. Belle Barbé geeft helder en eerlijk antwoord op veelvoorkomende vragen van ouders en andere opvoeders, die ze [lees verder...]

In stock

Meer berichtjes van Luckas Vander Taelen

Op zoek naar zwarte Johny

Recensie Luckas Vander Taelen - 03/12/2022
Wannes Peremans is al jaren researcher in de televisiewereld. Tijdens zijn opzoekingen voor een nieuwe reeks over het einde van de Tweede Wereldoorlog, stootte Peremans in een Amerikaans archief op een foto die genomen was bij de bevrijding van het nazi-concentratiekamp van Dachau. Daarop is een zwarte [lees verder]

Johan Sanctorum trekt ten strijde tegen de kakistocratie

Recensie Luckas Vander Taelen - 23/11/2022
De merkwaardige term ‘kakistocratie’ zou voor het eerst gebruikt zijn in de 17de eeuw. De omschrijving van een systeem geregeerd door de minst bekwamen is niet scatologisch, zoals de eerste drie letters zouden kunnen laten vermoeden, maar gebaseerd op het Griekse woord ‘kakistos’, [lees verder]

Hendrik Conscience: echt het slechte geweten van Vlaanderen?

Recensie Luckas Vander Taelen - 20/10/2022
Hendrik Conscience, de man wiens naam altijd vergezeld wordt van het epitheton dat hij zijn volk leerde lezen, genoot tijdens zijn leven een uitzonderlijke reputatie. Zijn werken werden verslonden en doorgegeven, voortdurend herdrukt, vertaald in het Frans, Duits en Engels en tot toneelstukken bewerkt. [lees verder]

Hoe de islamitische hoofddoek het Belgische compromis in gevaar brengt

Recensie Luckas Vander Taelen - 29/09/2022
In Iran woedt een ware bevrijdingsoorlog tegen het theocratische islamistische regime, na de dood van een jong meisje dat volgens de kledingpolitie haar hoofddoek niet op de juiste manier droeg. In een nooit geziene uitbarsting van publieke verontwaardiging trokken duizenden vrouwen de straat op en verbrandden [lees verder]

Brussel als blauwdruk?

Recensie Luckas Vander Taelen - 12/08/2022
Het kan helaas niet altijd gezegd worden van elke minister, maar wel van Sven Gatz: als Brussels minister van onder andere Meertaligheid, weet hij waarover hij spreekt. Hij komt als geboren en getogen Brusselaar uit een familie, waarin de twee landstalen werden gesproken. Zelf volgde hij als jurist een [lees verder]

Op zoek naar golfbrekers in een zee van drek

Recensie Luckas Vander Taelen - 09/08/2022
Op mijn moeders rommelige zolder staat nog altijd, onder een beschermende stoffen doek, het Philips-televisietoestel uit mijn jeugd, in de verre jaren zestig. Dat was zowat het meest prestigieuze object waarnaar heel onze woonkamer was gericht. In zowat elke huis stond een identiek exemplaar en iedereen [lees verder]

Flik in hellhole Molenbeek

Recensie Luckas Vander Taelen - 08/08/2022
De Ecolo-jongeren organiseerden op hun jeugdkampen ooit een spelletje waarbij het erop aankwam om een politieagent op de kop te slaan. Ze verspreidden ook stickers waarop de politie ondubbelzinnig van moord werd beschuldigd. Dat is de sfeer onder vele jonge Brusselaars die agenten niet meer zien als [lees verder]

Hitler als fotomodel

Recensie Luckas Vander Taelen - 06/08/2022
Het is allerminst verbazend dat Adolf Hitler als spreekwoordelijk monster, verantwoordelijk voor de dood van miljoenen, het onderwerp is geweest van honderden biografieën en duizenden boeken. Die stroom aan publicaties zal ondanks de voortschrijdende tijd waarschijnlijk nooit ophouden, want de afkeer [lees verder]

Hoe Donald Muylle de weg wijst naar een betere wereld

Recensie Luckas Vander Taelen - 12/06/2022
Kris Peeters denkt dat er binnen een aantal jaren een boek zal verschijnen met als titel ‘de Waanzinnige 21st eeuw’, naar analogie met het klassieke historisch werk van Barbara Tuchman over de 14de eeuw. De eerste decennia van onze eeuw lijken een onstuitbare roetsjbaan van onverwachte gebeurtenissen, [lees verder]

Lachen met wokers en complotdenkers

Recensie Luckas Vander Taelen - 01/06/2022
‘De Vrouw met de gouden arm‘ van Filip Huysegems is een meer dan lezenswaardige roman, en dit om ten minste vier redenen, essentieel om een boek aan te bevelen: het is niet alleen relevant, maar ook goed geschreven, met een onverwacht en verrassend einde en met vooral een grote dosis humor. [lees verder]

Weg met de media , leve de pers!

Recensie Luckas Vander Taelen - 24/05/2022
‘Fuck de media, red de pers‘ van Guido Van Liefferinge is een geëngageerd boek, een pamflet haast dat ons met hoogdringendheid attent wil maken op onrustwekkende evoluties in een wereld die hij bijzonder goed kent. De nu 81-jarige Van Liefferinge verwierf naam en faam met bladen als Joepie [lees verder]

Het einde van links en rechts volgens Hind Fraihi

Recensie Luckas Vander Taelen - 12/04/2022
Als een vermaledijd virus daar niet anders over beslist had, dan zou Hind Fraihi in 2020 vier lezingen gehouden hebben in het kader van de Willy Calewaert-leerstoel. Dat kon dus niet, en dat is bijzonder jammer want wat Fraihi zou verteld hebben, is meer dan interessant.
Dat we dit kunnen stellen [lees verder]

0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.