De Brabantse Leeuwerik en de Vlaamse Leeuw

Het Gulden Doek van Vlaanderen, zo heet een der curiositeiten uit de geschiedenis van de Vlaamse Beweging. Het is een omvangrijk schilderij waarop de kunstenaar Hendrik Luyten in ’t begin van de jaren dertig van de vorige eeuw niet minder dan 115 flamingantische BV’s heeft geportretteerd. Alsof hij de plechtige stichtingsvergadering van een onafhankelijke Vlaamse staat wilde uitbeelden, bracht hij een selectie levende en dode figuren samen in een zuilenzaal, misschien in een eindelijk veroverd parlement. Zij verdringen zich in dichte rijen voor de Kruisafneming van Christus, het grote doek van Rubens uit de Antwerpse kathedraal. Zo moeten zij duidelijk maken, dat zij voor hun volk hebben geleden, zo nodig tot ter dood.

In ’t midden, voor een tafel die bedekt is met de leeuwenvlag, staat de enige levensgrote figuur, een slanke man met een grijs baardje. Hij wijst met open armen naar het tafereel op de achtergrond, terwijl hij de vergadering toespreekt. Jammer dat het Gulden Doek geen klankband heeft, want hij is een van de legendarische Grote Sprekers uit onze geschiedenis. De schilder vond (en velen vonden dat indertijd met hem) dat hij de geschikte figuur was om, zelfs na zijn dood, president te worden: de dichter, essayist, librettoschrijver, kunstcriticus, leraar, museumdirecteur, journalist, all round pen- en woordvoerder Pol De Mont.

Stond hij daar werkelijk op zijn plaats? Ooit heb ik een vriend van de schilder horen vertellen, dat de Vlaamse Koppen oorspronkelijk werden toegesproken door Frans Van Cauwelaert, de katholieke voorman en ongetwijfeld de belangrijkste Vlaamse democratische leider in de eerste helft van de vorige eeuw. Hendrik Luyten vond evenwel dat de politicus niet radicaal genoeg was en in een kwaaie bui joeg hij hem met forse penseelstreken de Hoge Vergadering uit en verving hem door De Mont. Of dit een flamingantisch toogverhaal of een historisch feit mag worden genoemd, kan ik niet controleren. Een feit is wel dat Van Cauwelaert in ’t geheel niet voorkomt op het doek, waarop zo vele mindere strijdgenoten pronken.

Het schilderij heeft nog andere avonturen beleefd. Het kende verscheidene eigenaars en in oorlogs- en repressietijd lag het ergens op een zolder verborgen, tot het op het einde van de jaren zestig naar het museum in de IJzertoren werd overgebracht.

Een man van de tribune

Ook Pol De Mont (1857-1931) zelf zag zich graag als een leidersfiguur, in de wereld van kunst en cultuur zowel als in de Vlaamse emancipatiestrijd. In werkelijkheid was hij vooral een bezielende leraar, in verschillende gedaanten. Zijn biograaf Ludo Stynen beschrijft hem als ‘een man van de tribune, een buitengewone redenaar en improvisator, die een grote menigte kon bezielen, bovendien een vlotte en veelzijdige schrijver. ‘Hij wilde het Vlaamse volk verheffen en dat doel heeft hij een leven lang op verschillende terreinen nagestreefd.’ Telkens wilde hij, als de eerste viool, de toon aangeven. Maar dirigent? Nee. Volgens de historicus Hendrik Elias kwamen voor die titel in de periode 1895-1906 drie mannen in aanmerking : August Vermeylen, Julius MacLeod en Lodewijk De Raet, met Pol De Mont en Max Rooses op enige afstand volgend. Wij mogen daar gerust aan toevoegen: kort na 1906 heeft Frans van Cauwelaert de dirigeerstok overgenomen.

Stof genoeg dus voor een boeiend verhaal! Waren onze romanciers niet zo bang voor flamingantische motieven, dan zou er al lang een vuistdikke roman over Pol De Mont zijn geschreven. Welke kans ze hebben gemist, kunnen zij zien in de biografie van Ludo Stynen. Hij roept een bijzonder boeiend beeld op van het artistieke en intellectuele leven in Vlaanderen en vooral dan in Antwerpen op het einde van de negentiende en in de eerste decennia van de twintigste eeuw. Discreet belicht hij nog een ander aantrekkelijk motief voor een romancier. Op het Gulden Doek staan weinig vrouwen maar zij waren wel talrijk genoeg aanwezig in het leven van Pol De Mont om te zorgen voor romantische en dramatische hoofdstukken.

Ludo Stynen blijft er, zoals het een ernstige cultuurhistoricus past, zo’n vierhonderdvijftig compacte bladzijden lang, op een afstand maar met interesse naar kijken. Hij kon een beroep doen op een uitzonderlijke documentatie, bewaard onder meer in het Letterenhuis, het vroegere Museum en Archief van het Vlaamse Cultuurleven, waarvan Pol De Mont ook een inspirator is geweest. Stynen kent de weg in die (en andere) schatkamers van onze negentiende eeuw en een beetje nadien. Hij vond er de stof voor vijf sterke biografieën: de gezusters Loveling (1997), Lode Zielens (2001), Anton Bergmann (2006), Jan Frans Willems (2012) en nu dus Pol De Mont. Telkens vernieuwende monumenten op een stevige piëdestal van voetnoten. Zij bewijzen ten overvloede dat de tijd van de klachten over gebrek aan serieuze Vlaamse literaire biografieën voorbij is!

Volksbeschaving

Pol De Mont was net als Frans van Cauwelaert afkomstig uit het Pajottenland, ten zuiden van Brussel. Hij werd in 1857 geboren in Wambeek, in een welstellend gezin met volksgezinde en ‘geletterde’ ouders. Na de dorpsschool zond men hem op 13-jarige leeftijd naar het Klein Seminarie in Mechelen en dat leidde hem tenslotte naar Leuven. Daar leerde hij vlug de ietwat oudere Albrecht Rodenbach kennen, wiens literaire werk hij bewonderde en met wie hij actief werd in de Vlaamsgezinde studentenbeweging. Na de dood van de jonge West-Vlaming wilde De Mont diens werk voortzetten, met een ander temperament en literair talent.

Rodenbach ging als een storm aankondigende blauwvoet de geschiedenis in, De Mont werd (naar een van zijn gedichten) ‘de Brabantse leeuwerik‘ genoemd. Hij wilde ‘de dichter der Lente’ zijn en hij bracht een nieuw en fris geluid in zijn Lentesotternijen en in zijn overvloedige latere verzenproductie. Zijn impressionistisch getinte werk werd hartelijk verwelkomd na de vele bleke romantische poëten van de negentiende eeuw. Hij mocht zich al vroeg verheugen in de grootste literaire prijs van het land en men ging hem zowaar ook wel eens een Brabantse Gezelle noemen (Wambeek lag in die tijd wel ver van Brugge).

De Mont had een mooie reputatie als kunstenaar en bezielende voorman, en was al voldoende van vurige katholiek tot liberaal geëvolueerd om na zijn afgebroken rechtenstudies leraar te kunnen worden aan het atheneum in Antwerpen, grote vrijzinnige tegenhanger van de colleges. De Mont werd er de gevierde leraar van een generatie scholieren met namen als Willem Elsschot en Lode Baekelmans.

Tegelijk schreef hij met twee handen tegelijk bijdragen over poëzie en plastische kunsten, werkte mee aan tijdschriften en hielp er nieuwe stichten, zodat hij de toevlucht en raadsman van menige debuterende dichter werd, het liefst van talentrijke jonge vrouwen die hij graag voor een bespreking van hun werk in audiëntie ontving.

Hij droomde ervan om de literaire krachten te bundelen en een soort verbond te sluiten à la De Nieuwe Gids. Maar hij werd voorbijgestoken door August Vermeylen, die hem over het hoofd zag bij de stichting van Van Nu en Straks. De Mont was nog maar 35 jaar maar hij was al te oud voor de aanstormende jongeren en hij zat ‘als het ware geprangd tussen de traditionele op inhoudelijkheid gestelde letterkunde en de internationale dimensie van de literatuur, waar de vormelijkheid hoogtij vierde‘. Dat heeft hem veel pijn gedaan. (Op het Gulden Doek had hij zich kunnen verlustigen in het feit dat Vermeylen een beetje weggedrukt werd naar de zijkant.)

Even dacht hij dat hij zich een weg zou kunnen banen in de politiek. Het volk, zo redeneerde hij, ‘had het grootste aandeel in de vooruitgang van het land en daarom mocht het ook alle rechten hebben.’ Daar wilde hij zich voor inspannen via de liberale partij, die in Antwerpen weinig bijval oogstte omdat zij de taal van het volk niet sprak. De Mont werd kandidaat voor de provincieraad, maar ‘hij was te Vlaams voor een liberale kandidatuur‘ en hij was geen goede Antwerpenaar want ‘hij wilde per se zuiver Nederlands praten en geen Antwerps.’ Het argument is echt tegen hem gebruikt! Het kan in de Sinjorenstad nog altijd dienen.

De moedertaal was voor hem ‘de sleutel van alle wetenschap.’ ‘De schoonheid bestaat niet in het woord, maar in de gedachte.‘ De vorm is ‘het kleed van die gedachte en moet haar passen, dus waar zijn, gebouwd naar de wetten van een gezonde esthetiek, en dat in de levende volkstaal.’ Omdat hij literatuur voor alles zag als een middel tot ‘volksbeschaving’ benadrukte hij graag het belang van verhalende poëzie, van sagen en legenden, die gemakkelijk weerklank vinden. Dus propageerde hij de studie van de folklore. Hij stichtte het tijdschrift Volkskunde, waarvoor hij het nieuwe woord bedacht als titel. Het blad bestaat nog altijd.

Na zijn uitsluiting door Van Nu en Straks ging hij zich meer dan ooit voor de plastische kunsten interesseren, zodanig dat hij in 1904 in aanmerking kwam voor de leiding van het Antwerpse Museum voor Schone Kunsten. Ook daar legde hij de klemtoon op de volksverheffing, bijvoorbeeld door het organiseren van lezingen die buitengewoon succes kenden. Goede sprekers als hij konden in die tijd zonder microfoon en camera rekenen op grote bomvolle zalen.

Zijn overtuiging dat goede kunst nationaal moest zijn, kwam nooit in het gedrang’, zegt Stynen. Jongeren gaf hij de raad ‘nooit hun verwantschap met de oude Vlaamse meesters op te geven, maar zonder uitsluiting van wat elders degelijk en gezond was, omdat alleen een welbewust nationalisme de kunst, in deze landen, een nieuwe bloeitijd tegemoet (kon) voeren.

Pol De Mont correspondeerde als weinig anderen met figuren uit de kunstwereld in het buitenland. Hij creëerde een eigen Europees netwerk. Om te beginnen in Nederland, waar hij meer dan eens publiceerde en waar zijn werk veelvuldig werd besproken. Opmerkelijk is het, hoe in die tijd de poëzie in het algemeen veel aandacht kreeg in kranten en tijdschriften. Volgens Stynen was hij de eerste die Guido Gezelle in het Noorden bekend maakte, dus niet Hugo Verriest. Artistieke bewegingen en talen uit streken als de Provence trokken hem aan. Maar het meest van al bleef hem Duitsland boeien. Hij reisde er graag en vaak. ‘Die Germaanse gezindheid, zegt Stynen, was een mengeling van culturele belangstelling en een gevoel van stamverwantschap, niet meer. De politieke, staatsvormende dimensie van het Duitse nationalisme bleef hem vreemd.’

Het heeft hem niettemin veel ellende bezorgd. Hij combineerde die gezindheid met de overtuiging dat België een zelfstandige staat moest blijven, waarin Vlaanderen zijn eigen cultuur moest kunnen beleven, zonder de eenheid van het land te breken. In Franstalige kringen en bladen lachte men daarmee, en men schold hem uit als pangermanist.

Dit heeft hem tot in de Eerste Wereldoorlog achtervolgd. Hij werd geen activist, maar keurde de activisten ook niet openlijk af. Op het einde van de oorlog werd hij dan ook niet officieel ter verantwoording geroepen of veroordeeld, maar zijn tegenstanders creëerden een zodanige sfeer, dat hij zich verplicht voelde ontslag te nemen als conservator van het Museum voor Schone Kunsten.

De Schelde

Op zoek naar een nieuwe broodwinning kreeg hij het aanbod hoofdredacteur te worden van een nieuwe Antwerpse krant, De Schelde, die de stem zou worden van de radicale en niet zelden links-liberale flaminganten zoals hijzelf. Nu koos hij klaar partij. Hij radicaliseerde zeer snel, schreef opnieuw tegen de sterren op, verdedigde ‘de bestuurlijke scheiding‘ , zoals men toen het federalisme noemde, en hij stond regelrecht tegenover Frans van Cauwelaert en De Standaard. Tegelijk pleitte hij voor democratische waarden, tegen het militarisme. En hij opende zijn krant voor alles wat hem lief was in de kunstwereld.

Dat hield hij een vijftal jaren vol, tot hij zijn geschorste museumpensioen kreeg. Daarna bleef hij wel artistieke medewerker. Hij profiteerde van zijn nieuwe vrijheid om weer op reis te gaan, kunststeden en musea te bezoeken in Engeland, Schotland en Spanje. Ten slotte kreeg hij tot zijn vreugde een persoonlijke Ausweis die hem in 1931 vrije toegang gaf tot de Staatliche Museen van Duitsland en Oostenrijk. Hij was, met zijn ‘nichtje’ Emilienne, in Berlijn toen hij einde juni 1931 in een hotel ziek werd en daags nadien in het ziekenhuis overleed aan een buikvliesontsteking. Op het tafeltje naast zijn sterfbed lagen de Ehrenkarten voor een voorstelling van de Ring des Nibelungen.

Zijn asse werd overgebracht naar Antwerpen en daar begraven in een intieme plechtigheid. Dat had hij zelf gevraagd, zoals hij ook een simpele grafsteen wilde, met daarop de zin: Hij leefde, streefde, streed en leed voor Vlaanderen.

De krant waarvoor hij laatst had gewerkt, zou een paar jaar later als Volk en Staat het orgaan van het V.N.V. worden.

Overleefde hij als dichter? In mijn jonge jaren in het Pajottenland vond je zijn verzen nog in bloemlezingen. Zijn Leeuwerik steeg nog wel eens op en declamators met een forse stem hadden De kurassiers van Canrobert op hun programma staan, een ballade over een Franse legergroep die in 1870 werd uitgeroeid bij een stormloop tegen de eerste mitrailleuzen van de Duitsers. Op flamingantische bijeenkomsten hoorde je zingen: Houdt u fier en zie niet omme, gij die kampt voor volk en recht – een van zijn vele liederen. Mijn voorkeur ging toen naar een geestig fabeltje:
Nu gaan zij hem begraven
de lustige kever Jan Mei.
Zij dragen de dode brave
schalmeiende door de wei…
Dat is dus lang geleden. Maar in Wambeek leeft een jong genootschap dat de naam van Pol De Mont in ere wil houden en zijn werk bestuderen. Nu mag het zich verheugen in een prachtige biografie.

California Dreaming | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Populaire fiction algemeen

California DreamingWie wil er niet rijk worden en bekendheid verwerven. Een droom die de werkelijkheid overtreft? Is dat niet, waar het bij veel mensen in het leven om draait? Of eindigt de gekoesterde droom in een nachtmerrie?Micky en Dana [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Dr. Norton | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Literaire fictie algemeen

Dr. NortonPaul Norton en Victor Bosch zijn boezemvrienden die voor elkaar door het vuur gaan. Als ze tijdens hun studie samen een kamer delen is het elke avond feest. Ze hebben dezelfde voorliefde voor muziek, houden allebei van geintjes en van vrouwen. [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Ebbe en Olle Het huis van Ebbe en Olle | Hilleke

Paperback / softback | Nederlands | Fictie 7-9 jaar

Ebbe en Olle zijn twee ondeugende kinderen. Ze spelen de hele dag. Vooral het avontuur lokt hen: kliederen met verf, snel door de gangen hollen ... Ze wonen in een vrolijk huis met veel trappen en nog meer kamers.  Daar wonen ook hun lieve mama en papa en natuurlijk, [lees verder...]

Naar de boekpagina

Ebbe en Olle Ebbe en Olle bij de elfen | Hilleke

Paperback / softback | Nederlands | Fictie 7-9 jaar

Vlak voor Ebbe en Olle willen gaan slapen, zien ze lichtjes door het raam van hun slaapkamer. De lampjes worden steeds groter. Ze draaien zich verschrikt om en zien een elfenslee met maar liefst acht witte paarden. Er stapt een elfenman uit de wagen. 'Er is iets [lees verder...]

Naar de boekpagina

Als je alleen... | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Populaire fiction algemeen

"Als je alleen..." gaat over de levensloop van een vrouw die afstand neemt van haar afkomst en een succesvolle carrière doorloopt. Sonja Plattel is een zelfstandige vrouw die van jongs af aan heeft geleerd om voor zichzelf op te komen en haar eigen zaken te [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Hoe de universele klankhelix Zwarte Piet liet verpieteren, verpoiteren en ver(p)wateren. Maar waar bleef Sinterklaas? | Ans Schapendonk

| Nederlands |

Dit boek dient als HANDBOEK voor scholieren en studenten, voor docenten en iedereen die geïnteresseerd is in de relatie tussen NATUURWETENSCHAPPEN en RELIGIE. Mensen weten niet dat THEOS niet alleen naar GOD verwijst, maar ook naar VOLK. Het begrip GOD komt voort [lees verder...]

Naar de boekpagina

7 levens van de sperwer (De) De zoon van Ariane | Patrick Cothias

Hardback | Nederlands | Strips algemeen

De dood van kardinaal Richelieu brengt de monarchie aan het wankelen. Te midden van deze politieke beroering gaat Ariane deze keer op zoek naar haar zoon, de vrucht van een affaire met de koning van Frankrijk zelf... Vergezeld door Beau en zijn vader, Gabriel de [lees verder...]Donkertest | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Fictie 15+

DonkertestEen erotisch drieluik waarin de zonde, beginnend met de oerzonde, eindigt in de hel. Geïnspireerd door het Hooiwagen-drieluik van de Nederlandse kunstschilder Jheronimus Bosch.Hoe verhoudt zich de paradijselijke onschuld tot de schuld? [lees verder...]

Verschenen als POD titel

111 legendarische voetbalhelden sinds 1920 | Raf Willems

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

111 LEGENDARISCHE VOETBALHELDEN SINDS 1920Honderd voetballers. Tien keepers. Eén uitzonderlijk fenomeen (Diego Maradona).Wie zijn die honderd beste spelers uit de geschiedenis van het wereldvoetbal. Die tien keepers? Dat uitzonderlijke fenomeen? Dat [lees verder...]

Naar de boekpagina

Talent Hunter | Iris Pinson

Paperback / softback | Nederlands | Literaire fictie algemeen

Talent Hunter Amber Hofman, een succesvolle recruiter is op zoek naar een aantrekkelijke partner, iemand om haar leven mee te delen. Met haar collega Dusty gaat ze in het uitgaansleven van Rotterdam op stap en ontmoet ze Dolf, die zich met zijn filosofisch inzicht [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Bedrijf Bamischijf | Cedric Muchall

Paperback / softback | Nederlands | Management algemeen

Zinniger, leuker en gezonder organiseren vraagt volgens Cedric Muchall en Lennard Toma slechts zes sleutels. Zes V’s. Door die zes aspecten serieus te nemen in je onderneming en ze onderling goed op elkaar af te stemmen, zou elke organisatie leuker [lees verder...]

In stock

De kleine kapitein | Paul Biegel

Hardback | Nederlands | Fictie 7-9 jaar

Een van de meest geliefde kinderboeken uit de Nederlandse jeugdliteratuur van meesterverteller Paul Biegel, in een prachtige, geïllustreerde omnibus. "De kleine kapitein" is een van Biegels meest geliefde boeken. Carl Hollander voorzag deze gevierde klassieker [lees verder...]

In stock

Heino de piraat | Marcel Duits

Hardback | Nederlands | Fictie 7-9 jaar

Genomineerd voor de Hotze de Roos prijs 2023. Hij is slim, klein en helemaal geen piraat. De nieuwsgierige Heino belandt onverwacht op een echte piratenboot. Terugvaren kan niet meer. Het is het begin van een spannende reis vol avontuur op zoek naar de schat [lees verder...]

In stock

De wielerwereld aan je voeten | Dries De Zaeytijd

Paperback / softback | Nederlands | Sportverhalen

Op basis van een uitgebreid archief reconstrueert historicus Dries De Zaeytijd (Koers. Museum van de wielersport, roeselare) het opmerkelijke verhaal van de firma camiel thomas. En cours de route wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van de wielersport in eigen [lees verder...]

In stock

Sloddervos Sloddervos | Dinand Woesthoff

Hardback | Nederlands | Fictie 7-9 jaar

In Sloddervos gaat Rhona op zoek naar de verborgen mythische wereld achter onze werkelijkheid en komt erachter dat die aan het afsterven is. En als die magische wereld van wezens en goden sterft, sterft de aarde en alles wat daarop leeft. Er is er maar een die [lees verder...]

In stock

Aura lezen voor iedereen | Ted Andrews

Paperback / softback | Nederlands | Parapsychologie

Ted AndrewsAura Lezen voor IedereenOver het herkennen en de praktische toepassing van onze persoonlijke aura-krachtvelden Prijs: 13,50 Pagina"s: 128 Bindwijze: Paperback ISBN: 978 90 6378 270 2Auralezen voor iedereen gaat [lees verder...]

In stock

Terug naar Malpertus | Johan Sanctorum

Paperback / softback | Nederlands | Humor

‘Al lachend zegt de zot zijn waarheid’, luidt de volkswijsheid. Dat klopt. Maar op de Charlie-redactiekantoren hebben ze in 2015 de andere kant van de medaille leren kennen. Zodra humor stout wordt, tegen heilige huisjes schopt of taboes negeert, beseffen we [lees verder...]

In stock

Spijkerpoëzie | Marleen Van Leemput

Paperback / softback | Nederlands | Literaire non-fictie algemeen

In Spijkerpoëzie worden levenservaringen omgevormd tot inspirerende gedichten. Bedoeld om iedereen die het leest mee te nemen op een ontdekkingsreis van hoop en geluk. In Spijkerpoëzie wordt vooral de focus gelegd op verbinding. Heel wat elementen in Spijkerpoëzie [lees verder...]

Naar de boekpagina

101 misverstanden die je je geld, gezondheid en verstand kosten | Dré de Man

Paperback / softback | Nederlands | Mens en maatschappij algemeen

Einstein zei dat je alles zo eenvoudig mogelijk moet maken – maar niet simpeler. Maar ja, als iets voor Einstein te simpel is, dan is het voor ons nog steeds erg complex. Sinds de dood van Einstein is de wereld er ook alleen maar ingewikkelder op geworden [lees verder...]

Verschenen als POD titel

California dreaming | Iris Pinson

E-book | Nederlands | Populaire fiction algemeen

California Dreaming Wie wil er niet rijk worden en bekendheid verwerven. Een droom die de werkelijkheid overtreft? Is dat niet, waar het bij veel mensen in het leven om draait? Of eindigt de gekoesterde droom in een nachtmerrie? Micky en Dana vormen een ambitieus [lees verder...]Camino Hans Jünger | Jünger Hans

Paperback / softback | Nederlands | Reisverhalen

VOORWOORD Het boek dat jullie nu in jullie handen hebben is een verzameling van verschillende dingen; eerst en hoofdzakelijk de reisverslagen van Hans Jünger, die in de ochtend van zondag 7 juni 2020 vertrok op pelgrimstocht naar Santiago de Compostela en daar, [lees verder...]

Naar de boekpagina

Aandachtige betrokkenheid als pedagogische grondhouding | Lisette Bastiaansen

Hardback | Nederlands | Pedagogiek

Wat bedoelen we als we zeggen dat we aandachtig betrokken zijn bij een kind? En wat is de pedagogische betekenis van die ‘aandachtige betrokkenheid’? In dit boek reikt Lisette Bastiaansen antwoorden aan op vragen over aandacht en betrokkenheid in relatie tot [lees verder...]

In stock

Fuck de media, red de pers | Guido Van Liefferinge

Paperback / softback | Nederlands | Mens en maatschappij algemeen

We hebben het nog maar zelden over ‘de pers’. We spreken vooral over ‘de media’. Meestal dan nog over ‘de sociale media’. Sinds de totale overrompeling door Facebook en cie. ligt wat ooit de vierde macht was aan het infuus. Nieuws werd een mediacircus. [lees verder...]

In stock

De fietser op de hei | Peter J. van Koppen

Paperback / softback | Nederlands | Algemene sociale wetenschappen

In augustus 1998 verdween de 11-jarige Nicky Verstappen tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Kort na de vondst van zijn lichaam in een kerstbomenperceel op de hei passeerde een fietser uit Simpelveld. Die fietser, Jos B., werd op 28 januari 2022 door het [lees verder...]

Verschenen als POD titel

Een dag uit het leven van... Een dag uit het leven van Mathieu van der Poel | Sven Massart

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

Zijn overwinning in de Amstel Gold Race was dé dag uit het leven van Mathieu van der Poel. Met een glansprestatie in de Amster Gold Race katapulteerde Mathieu van der Poel zich op 21 april 2019 naar de internationale top van het wielrennen. De jonge Nederlander [lees verder...]

Definitief teruggetrokken

Het geheim van Sinterklaas | Bart Van Nuffelen

Allerlei | Nederlands | Fictie 7-9 jaar

Prachtig Sinterklaasboek, of je nu wel of niet in Sinterklaas gelooft. Briefroman met brieven van Rik en antwoorden van Sinterklaas. De bijzondere beelden (monotypes) zijn geïnspireerd op foto’s en filmstills. Vanaf 8 jaar. Een ontroerend, warm en ook grappig [lees verder...]

Verschenen. Voorraad bijbesteld bij uitgever

Blueberry Blueberry DUBBEL 7 De Laatste Kaart + Einde vd Lange Reis | Jean Giraud

Hardback | Nederlands | Strips algemeen

Om zijn onschuld te bewijzen zoekt Blueberry een oude tegenstander op, die hem kan vrijpleiten. Daarna zal hij, om eerherstel te krijgen, nogmaals het leven van de Amerikaanse president moeten redden.


In stock

Topsporters zijn CEO"s | Xavier Verellen

Paperback / softback | Nederlands | Sport en spel algemeen

HET GEHEIM ACHTER DE GROOTSTE SPORTERS ALLER TIJDENSuperkampioenen zijn een speciaal ras. Niet alleen brandt bij hen permanent het heilige vuur, zijn ze begiftigd met groots talent en hebben ze een ongelooflijk doorzettingsvermogen en weerbaarheid maar [lees verder...]

In stock

2 | An Swartenbroekx

Hardback | Nederlands | Fictie 7-9 jaar

Hoi! Ik heet Pieter-Jan Dubois. Maar iedereen noemt mij ‘Duupje’. Omdat ik altijd het duupje ben. Behalve als ik bij Bonneke ben. Zij kan tenminste wél om mijn grapjes lachen. Ik heb weer keiveel avonturen meegemaakt. Ik heb ‘Zomertje’ [lees verder...]

In stock

Vroom & Dreesmann | Hondelink Philippe

Paperback / softback | Nederlands | Moderne geschiedenis (1870-heden)

Het boek "Vroom & Dreesmann" geeft een uitgebreid overzicht van de geschiedenis en het verhaal achter het warenhuis. Het boek is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het ontstaan van het warenhuisconcern en benieuwd is naar V&D- weetjes, -feiten en -cijfers [lees verder...]Bevrijd | van Bergen Leo

Hardback | Nederlands | Psychiatrie

In de jaren zestig werd duidelijk dat concentratiekampoverlevenden psychische klachten ontwikkelden. Dit stond bekend als het KZ-syndroom. Het was het proefschriftonderwerp van psychiater Jan Bastiaans, later hoogleraar te Leiden. Hij ging oorlogsslachtoffers behandelen [lees verder...]

In stock

Noordkaap | Nathalie Pagie

Paperback / softback | Nederlands | Literaire thriller

IJzingwekkende spanning van Pagie, nu voor maar € 7,99!In het uiterste noorden van Noorwegen vindt in het diepste geheim een wetenschappelijk experiment plaats. Zes ambitieuze wetenschappers laten zich een half jaar lang opsluiten met tien zware criminelen. [lees verder...]

In stock

Meer berichtjes van Gaston Durnez

De eeuw van Heldring

Recensie Gaston Durnez - 11/11/2018
Tussen 1960 en 2012 heeft J.L. Heldring in het NRC-Handelsblad viereneenhalf duizend afleveringen van zijn rubriek Dezer Dagen gepubliceerd. En daar buiten ook nog zo een en ander. Ik weet niet of het een record is, het is wel een flinke stapel papier ! Hij had nog enkele velletjes groter kunnen zijn,
[lees verder]

Een grote literaire vriendschap

Recensie Gaston Durnez - 30/10/2018
Een der grootste en warmste schrijversvriendschappen uit onze gewesten bloeide vorige eeuw drie decennia lang tussen Stijn Streuvels en de 26 jaar jongere Antoon Coolen. Toen de Noord-Brabander in 1929 zijn toenmalige succesboek Kinderen van ons Volk als geschenk aan de grijze West-Vlaming presenteerde, [lees verder]

Reimond Kimpe, Leeuw en Zeeuw

Recensie Gaston Durnez - 10/05/2018
In 2001 ontstond in Middelburg een ridicuul incident rond een schilderij dat de oorlogsbrand van het stadhuis voorstelde en door de Zeeuwse stad werd aangekocht. Het kunstwerk was indertijd vervaardigd door Reimond Kimpe, een Vlaamse activist uit de Eerste Wereldoorlog die ook in de Tweede Wereldoorlog [lees verder]

De man die de duivel een loer draaide

BlogGaston Durnez - 26/04/2018
In de journalistiek is de allround-man de beste specialist. Zo leert ons een oude spreuk in ons beroep. Toon Horsten is er een sterk voorbeeld van. De 49-jarige Kempenaar is een germanist, bedrijvig als literair kroniekschrijver met bijzondere belangstelling voor non-fictie, een expert inzake beeldverhalen, [lees verder]

Journalistieke klokspijs

Recensie Gaston Durnez - 31/03/2018
Er zou een mooi en dik boek te maken zijn over Vlaamse literatoren die ook journalisten zijn geweest. Om maar enkele namen te noemen die de oudsten onder ons nog hebben gekend : Maria Rosseels, Marnix Gijsen, Richard Minne, Reimond Herreman, Louis Paul Boon… Het waren niet de minsten, in de media en [lees verder]

De Brabantse Leeuwerik en de Vlaamse Leeuw

Recensie Gaston Durnez - 13/01/2018
Het Gulden Doek van Vlaanderen, zo heet een der curiositeiten uit de geschiedenis van de Vlaamse Beweging. Het is een omvangrijk schilderij waarop de kunstenaar Hendrik Luyten in ’t begin van de jaren dertig van de vorige eeuw niet minder dan 115 flamingantische BV’s heeft geportretteerd. Alsof hij [lees verder]

De O op de voordeur

Recensie Gaston Durnez - 26/11/2017
Op een van mijn boekenrekken staat een beroemde foto: het dak van een bibliotheek is ingestort bij een bombardement, zwart verbrande balken liggen boven allerlei puin, maar de zijwanden blijven recht en drie mannen staan er kalm bij en raadplegen een boek of zoeken  een titel.
Waarschijnlijk heb [lees verder]

Toen Vlaanderen bijna verging

Recensie Gaston Durnez - 31/12/2016
Toen de dichter en romancier Jozef Simons in 1948 op 59-jarige leeftijd overleed, erfde zijn 8-jarige zoon Ludo een kleine historische schat: een notitieboekje met soms moeilijk te lezen aantekeningen van een soldaat aan het IJzerfront. De jongen heeft het zorgvuldig bewaard en gekoesterd. In de loop [lees verder]

Wij moeten Stijn Streuvels bevrijden !

Recensie Gaston Durnez - 31/08/2016
Wij moeten Stijn Streuvels uit het literaire museum halen! Wij moeten hem definitief bevrijden van het imago van een gedateerde, landelijke, regionale, particularistische, West-Vlaamse heimatschrijver.
Dat betoogt Toon Breës in een van de opmerkelijkste studies die de jongste jaren aan een Vlaamse [lees verder]

Wij moeten Stijn Streuvels bevrijden !

Recensie Gaston Durnez - 31/08/2016
Wij moeten Stijn Streuvels uit het literaire museum halen! Wij moeten hem definitief bevrijden van het imago van een gedateerde, landelijke, regionale, particularistische, West-Vlaamse heimatschrijver.
Dat betoogt Toon Breës in een van de opmerkelijkste studies die de jongste jaren aan een Vlaamse [lees verder]

Ernest Claes, de man die onder meer schrijver was

Recensie Gaston Durnez - 28/05/2016
Een der populairste schrijvers uit de 20e eeuw in Vlaanderen heeft eindelijk een volwaardige levensbeschrijving gekregen: Ernest Claes, de biografie van een heer uit Zichem. De auteur Bert Govaerts noemt het zelf een ‘gewild ouderwets verhaal van wieg tot graf’. Bovendien wilde hij, dat zijn [lees verder]

Van ‘Arm Vlaanderen’ tot ‘Hard Labeur’

Recensie Gaston Durnez - 23/04/2016
Toch kennen nogal wat Vlamingen de titel van een zijner beste werken. Zij gebruiken hem zelfs nog. Als de ellende van de negentiende en vroege twintigste eeuw wordt opgeroepen, duikt ook die titel gegarandeerd op: Arm Vlaanderen. Hij is een begrip geworden, een naam voor een bepaalde hongerperiode uit [lees verder]

0
  0
  Jouw winkelmand
  Jouw winkelmand is leeg
   Bereken verzending
   Bon toepassen

   Bedankt!

   Je link is opgenomen. Hartelijk dank. We bekijken en plaatsen die zo snel mogelijk. Klik ‘Nog een link ingeven’ om een nieuwe link in te geven of klik op Terug om terug te gaan naar de vorige pagina.